Spana in och anmäl dig till höstens event → Framtidens CFO & FOMO!

Författare: felixsamaras

9 min läsning • 2024 • Tillväxt

Gör stora kostnadsbesparingar
& bli redo för tillväxt med framtidens ekonomifunktion

Är din ekonomifunktion i toppform för att möta framtiden? Och varför kommer företags som investerat i sin digitala infrastruktur ligga före konkurrenterna och snabbare kunna skala upp affären, när konjunkturen väl vänder upp igen? Svaret på det, och hur du gör stora kostnadsbesparingar med en modern ekonomifunktion får du i den här artikeln! 

Låt oss reda ut vilka förändringar som skett på ekonomifunktionen de senaste åren, vilka möjligheter som kommer med den nya tekniken, hur rollen som CFO kan komma att utvecklas samt hur ditt företag kan dra fördelar från en modernare ekonomifunktion. 

Man och kvinna granskar en bärbar dator i en modern kontorsmiljö, samarbetar om ekonomifunktioner

Varför har inte alla ekonomifunktioner automatiserat bort administrativt arbete?

De flesta ekonomiavdelningar hävdar idag att de är digitaliserade och moderna – men långt ifrån alla kan säga att de är effektiva. Bara för att du har allt i molnet betyder det inte att du fått ut den fulla potentialen från det som kommer med tekniken: automatisering.
Automation kan ibland bli ett begrepp som kan skrämma människor som missuppfattar det som att någonting tekniskt kommer att ta deras jobb ifrån dem. Men så är ju inte fallet.

  

Det är viktigt att förstå hur tekniken kan avlasta dig med monotona och, ja, nu säger vi det, rentav tråkiga arbetsuppgifter som inte en stimulerar lilltån. Tänk dig en arbetsmiljö där du får arbeta med det du tycker är kul och låta teknik göra det tråkiga åt dig så att du istället kan lägga din tid på sånt som är stimulerande och värdeskapande. Vad mycket bättre och snabbare beslut och analyser du hade kunna gjort då?

 

Frågan vi ställer oss nu är: varför gör då inte alla den här förflyttningen och digitaliserar och automatiserar ekonomiprocesserna, som sen flera år tillbaka är en beprövad metod för att ta bort manuellt, administrativt arbete?

 

Svaret är: Du. Eller ja, inte du-du, men människan. För vi är så fruktansvärt rädda för förändring och vill sällan rucka på något som funkar mot något som är bättre. Och sen är det vår tid också. Eftersom vi är så otroligt belamrade med arbetsuppgifter och administration och viktiga beslut, har vi inte tiden att implantera något nytt. Tänk om det bara fanns någonting som skulle ge oss lite frid och tid över. 

 

Marknadens mest automatiserade ekonomitjänst

Kvinna i svart kavaj och vit kjol går nedför trappa med en bärbar dator, symboliserar effektiv ekonomifunktion

Storbolagens ekonomisystemstöd blir tillgängligt för små- och medelstora bolag

Den senaste åren har vi sett en signifikant skiftning i hur företag moderniserar sig sin ekonomihantering. Från att fokuset legat på manuell bokföring och rapportering, har många organisationer börjat utforska och implementera teknologiska lösningar som automatisering och AI. Den nya typen av teknik och innovationer har möjliggjort en helt ny nivå av effektivitet och noggrannhet, vilket i sin tur har frigjort värdefull tid för ekonomipersonalen att fokusera på mer strategiska uppgifter och på att ta bättre beslut. 

 

Tänk att förr var det bara större företag med större resurser på ekonomiavdelningen och dyra ERP-system som kunde arbeta mer affärsorienterat och träffsäkert utifrån realtidsuppdaterade ekonomiska siffror. Nu har den nya tekniken, tillsammans med automation, tillgängliggjort att även små- och medelstora bolag har fått tillgång till samma systemstöd, fast till en mer rimlig peng. 

 

Automatisering och AI har öppnat upp för nya möjligheter inom ekonomifunktionen, där fokus kan flyttas från repetitiva uppgifter till mer värdeskapande aktiviteter som analys, budgetering och strategisk planering. Den här typen av teknologier erbjuder också en snabbare tillgång till data och insikter, vilket möjliggör mer agila beslutsprocesser baserade på realtidsinformation.  

 

Nu får storbolagen se upp! För rätt digital infrastruktur ger alla bolagsstorlekar rätt förutsättningar. 

Man och kvinna med färgglada post-it lappar, brainstormar om ekonomifunktioner.

Automation och rätt systemstöd på ekonomi = stor konkurrensfördel

Om inte effektivare processer och besparingar av tid kan övertyga tillräckligt för att se till att ekonomifunktionen har rätt systemstöd, så får vi testa något annat.

 

Det går inte att understryka det tillräckligt hur betydande det är för företag att på detaljnivå följa sina intäkter och utgifter. Och som Sickan hade sagt, om du “in i minsta detalj” hade kunde dissekera vilka affärsområden, produkter eller tjänster, geografiskt område eller projektnivå som är lönsammast, mest kostsamt eller har störst potential, hade du med största sannolikhet blivit både mer lönsam och mer konkurrenskraftig.

 

Genom att följa dessa siffor – i realtid dessutom – får du en enorm fördel gentemot konkurrenterna i att kunna ta snabbfotade beslut, våga riska rätt eller att strypa något som inte fungerar. I en alltmer digitaliserad värld, är företag som effektivt utnyttjar teknologi och data mer konkurrenskraftiga. Tekniken ger tillgång till data och insikter som är nödvändiga för snabba och välgrundade beslut. 

Man och kvinna arbetar tillsammans vid ett bord i en grönskande kontorsmiljö, fokuserade på ekonomifunktion.

Data och nyckeltal som hjälper dig identifiera nya och befintliga källor till lönsamhet

Att effektivt navigera i företagets finansiella landskap kräver noggrann övervakning och analys av relevanta nyckeltal och indikatorer. Vi behöver inte berätta för dig vikten av att övervaka företagets finansiella hälsa, identifiera möjligheter till lönsamhet och reagera snabbt på förändrade ekonomiska förhållanden. Men vad vi kan dela med oss är en lista nedan på viktiga KPI:er och indikationer: 
 

1. Likviditetsmått

Kassalikviditet: Förmågan att betala kortfristiga skulder med kortfristiga tillgångar.

2. Kassaflödesanalys:

Operativt kassaflöde: Inflöde och utflöde av kontanter från företagets primära verksamhet.

 

Fritt kassaflöde: Tillgängligt kassaflöde för distribution till stakeholder efter kapitalinvesteringar. Där högt värde indikerar god lönsamhet och likviditet. 

3. Lönsamhetsmått

Bruttomarginal (%): Intäkter minus kostnad för sålda varor dividerat med intäkter. Visar hur effektivt företaget producerar/var säljer sina produkter. 

 

Rörelsemarginal (EBIT Marginal): Driftresultat dividerat med totala intäkter. Mäter företagets lönsamhet före ränta och skatt.

 

Nettomarginal (%): Nettoresultat dividerat med totala intäkter. Visar den totala lönsamheten efter alla kostnader. 

4. Skuldsättningsgrad

Företagets skuldsättningsgrad: Totala skulder dividerat med totalt eget kapital. Ett högre värde kan indikera högre risk men också högre potentiell avkastning. 

5. Kundbetalningsmönster

Genomsnittlig kundfordringstid: Hur snabbt kunder betalar sina fakturor. Lång DSO kan indikera långsamma betalningar och potentiellt likviditetsproblem.

 

Kundnöjdhet och återköpsfrekvens: Indirekta mått som kan påverka långsiktig lönsamhet och kassaflöde. 

6. Operativa nyckeltal

Kostnad per omsatt krona: Mäter effektiviteten i kostnadsstruktur och skalbarhet i affärsmodellen. 

 

Marknadsförings ROI: Avkastning på investeringar i marknadsföring som hjälper till att utvärdera effektiviteten av marknadsföringsinsatser. 

7. Benchmarking och skalbarhet

Jämförelsetal med konkurrenter och branschsnitt: Att kontinuerligt jämföra dessa KPI:er med konkurrenter och branschgenomsnitt kan ge insikter om företagets position och potential för förbättring. 

 

Skalbarhetsindikatorer: T.ex. förmågan att öka intäkterna utan proportionellt ökade kostnader. En hög skalbarhet indikerar potential för ökad lönsamhet. 

Kan du regelbundet övervaka och analysera dessa KPI:er och indikatorer hjälper du inte bara till med att identifiera nuvarande styrkor och svagheter i företagets finansiella ställning, utan också nya och befintliga möjligheter till lönsamhet. 

Kvinna i grå kavaj arbetar vid en laptop, representerar effektiv hantering av ekonomifunktion

Framtidens ekonomifunktion – en stor del av företagets framtid

I en värld där den ekonomiska konjunkturen ständigt förändras, är förmågan att snabbt ställa om och hitta nya vägar till lönsamhet avgörande. En framåtblickande ekonomifunktion, stärkt av teknologiska innovationer, är nyckeln till att säkerställa att företag inte bara överlever utan också blomstrar i denna dynamiska miljö. Genom att fortsätta att omfamna tekniken och dess potential, kommer ekonomiavdelningen att spela en central roll i att forma företagets framtid och bidra till långsiktig framgång. 

Den nya rollen som CFO

Ekonomiavdelningen kommer inte enbart att ha rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen, utan förväntas ta en mer rådgivande roll. Detta ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling. För att vara relevant även i framtiden, behöver ekonomiavdelningen utvecklas, bli effektivare och öka inslaget av automatisering. 

 

Som CFO i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö, står du inför den ständiga utmaningen att inte bara hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, utan också att ligga steget före. Att anamma rätt teknologi, tillsammans med att utveckla relevanta egenskaper och kunskaper, är avgörande för att effektivisera ekonomifunktionen, driva innovation och säkerställa företagets långsiktiga framgång. Här utforskar vi vilken teknologi som är viktig att omfamna, vilka egenskaper och kunskaper som är viktiga att utveckla och varför detta är så kritiskt.

CFO:ns nya ansvar i inköp av teknik

CFO:ns roll i inköp av teknik har blivit mer omfattande och komplex än någonsin tidigare. En modern och teknologiskt drivande ekonomifunktion är en ovärderlig tillgång för varje företag. Realtidsdata och detaljerade analyser möjliggör identifiering av nya affärsmöjligheter, vilket accelererar företagets framgång och tillväxt.  

Vi har listat olika typer av teknik som kan göra vardagen för ekonomifunktionen bättre!

Stöd för hållbarhetsredovisning: nya kravet om hållbarhetsrapportering kräver att företag som omfattas av CSRD redovisar sitt hållbarhetsarbete i Årsredovisningen. För att kunna göra det och få tillgång till rätt data behövs rätt systemstöd.

 

Automatiserade ekonomiska processer: Kan dramatiskt effektivisera ekonomifunktionens arbetsflöden genom att minska tidskrävande och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för mer strategiskt arbete och beslutsfattande. 

 

Artificiell intelligens och maskininlärning: Kan användas för att förutsäga finansiella trender, optimera budgetering och förbättra noggrannheten i finansiella prognoser.  

 

Molntjänster: Molnbaserade ekonomi- och lönesystem erbjuder skalbarhet, flexibilitet och tillgång till realtidsdata, vilket är avgörande för snabba beslut. Integrationen av molntjänster underlättar också samarbete över avdelningsgränserna. 

 

Analysverktyg: Avancerade dataanalysverktyg är avgörande för att tolka den stora mängd data som företag genererar. Dessa verktyg kan hjälpa dig som CFO att extrahera värdefulla insikter för att stödja affärsbeslut. 

Kvinna sitter leende i en modern kontorsmiljö, redo att diskutera ekonomifunktion

9 egenskaper och kunskaper att utveckla som CFO

För att framgångsrikt navigera företaget, måste dagens CFO:er inte bara vara en finansiell expert utan också en tekniskt insiktsfull, strategisk ledare som kan driva bolaget rätt i framtiden. Nedan så listar vi nio egenskaper och kunskaper som framtidens CFO bör utveckla:

1. Analytisk förmåga

Att kunna tolka finansiella data och göra insiktsfulla analyser är grundläggande för en CFO. En färdighet som hjälper till att fatta välinformerade beslut och förutsäga framtida trender.

2. Strategiskt tänkande

Som CFO behöver du inte bara fokusera på siffror utan även förstå företagets långsiktiga mål. Att kunna utveckla strategier som driver företaget framåt är avgörande.

 

3. Teknisk förståelse

Med den ökade användningen av teknik och automatisering inom ekonomi, är det viktigt att vara bekant med de senaste digitala verktygen och systemen. En CFO bör kunna förstå och implementera tekniska lösningar som förbättrar effektiviteten.

4. Kommunikationsförmåga

Som CFO måste du kunna kommunicera finansiell information tydligt och effektivt till både interna och externa intressenter. Förmågan att presentera komplexa ekonomiska koncept på ett lättförståeligt sätt kommer att bli viktigt för att driva företaget i en gemensam riktning.

5. Riskhanteringsfärdigheter

Att kunna identifiera, utvärdera och hantera risker är en viktig del av rollen, vilket inkluderar finansiella risker, operativa risker och regelefterlevnad.

6. Affärsmannaskap

Ha en djup förståelse för företagets affärsmodell och bransch. Det gör att du enklare och snabbare kan identifiera möjligheter och hot och arbeta strategiskt med företagets ledning för att nå affärsmålen.

7. Etik och integritet

Med ökad uppmärksamhet på företagsansvar och etik, måste du som CFO säkerställa att företagets beslut är etiskt korrekta och överensstämmer med lagar och regler.

8. Globalt perspektiv

I en allt mer globaliserad ekonomi behöver du ha en förståelse för internationella marknader, valutafrågor och kulturella skillnader. Detta ger ett bredare perspektiv och gör det möjligt att fatta bättre informerade beslut.

9. Hållbarhetsredovisning

Du som CFO får en avgörande roll i att säkerställa att företagets hållbarhetsrapportering är korrekt, pålitlig och uppfyller alla krav enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Betydelsen av att du som CFO har rätt kompetens och verktyg för att säkerställa företagets framgång och lönsamhet blir allt viktigare i framtiden. Genom att kunna balansera risk mot möjlighet, skydda företaget från potentiella hot, säkerställa efterlevnad, och främja lönsamma och hållbara affärsbeslut, kan ni skapa en solid grund för verklig framgång 

En digitaliserad ekonomifunktion är inte automatiskt en effektiv ekonomifunktion

Att integrera teknik i ekonomifunktionen är inte längre ett val utan en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftig. Tekniken erbjuder inte bara möjligheter till kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar utan bidrar även till att ekonomiavdelningen kan agera mer proaktivt och strategiskt.


 
När ekonomiavdelningen utnyttjar tekniken för att optimera sina processer, blir den en ovärderlig tillgång för hela företaget. En modern och effektiv ekonomifunktion kan snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och erbjuda strategiska insikter som hjälper företaget att navigera genom osäkra tider. Dessutom möjliggör tillgången till realtidsdata och detaljerade analyser att företaget kan identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter, vilket accelererar tillväxt och innovation. 

 

Upptäck marknadens mest automatiserade ekonomi- och lönesystem där ekonomikonsulter med expertis från SaaS– och konsultbranschen ingår i den fasta månadskostnaden.

Vanliga frågor och svar

Ekonomifunktionens roll är att hantera företagets ekonomiska aktiviteter, inklusive bokföring, budgetering, rapportering, skattehantering och finansiell planering, för att säkerställa korrekt ekonomisk information och stödja beslutsfattandet.

 

Vad är ekonomifunktionens roll?

Fördelarna med outsourcing av ekonomifunktionen inkluderar kostnadsbesparingar, tillgång till specialiserad expertis, förbättrad effektivitet, och möjligheten för företaget att fokusera på sina kärnverksamheter istället för administrativa uppgifter.

 

Vad är fördelarna med outsourcing av ekonomifunktionen?

En digital ekonomifunktion medför fördelar som ökad effektivitet, bättre datanoggrannhet, realtidsinsikt i finansiell information, förbättrad säkerhet och minskad pappersanvändning, vilket bidrar till en mer hållbar verksamhet.

Vilka fördelar medför en digital ekonomifunktion?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

5 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

Deklaration 2024 – alla viktiga deklarationsdatum för aktiebolag

Vill du undvika böter och onödiga kostnader? För ditt aktiebolag är tiden för inlämning av er deklaration och betalning av kvarskatt under 2024 av yttersta vikt för att undvika kostsamma påföljder. I denna artikel har vi listat de deklarationsdatum och reglerna som gäller för att hålla just ditt företag på banan. 

En yrkeskvinna vid en dator som arbetar med deklaration och deklarationsdatum för aktiebolag.

Med avgörande deklarationsdatum som närmar sig och potentiella kostnadsfällor vid varje krök, är det viktigare än någonsin att ha koll på de kritiska tidsfristerna för inlämning av deklaration och betalning av restskatt. I denna artikel bryter vi ner det komplexa skattelandskapet till tydliga, hanterbara steg, för att säkerställa att ditt företag inte bara undviker onödiga böter och räntekostnader men också optimerar sin ekonomiska planering.  

Aktiebolag har flexibla inlämningstidpunkter

Aktiebolag kan lämna in sin inkomstdeklaration vid fyra olika tillfällen under året. Dessa tidpunkter varierar beroende på bokslutsdagen, vilket ger företag en viss flexibilitet när det gäller att anpassa sig till sina egna tidtabeller och behov. 

 

Har du koll på dessa olika tidpunkter för inlämning och betalning kan du bättre planera din ekonomi och likviditet på ett mer effektivt sätt. 

Betala restskatten i tid och slipp extra kostnader

Om du betalar din restskatt för sent, kan det tillkomma räntekostnader. För att undvika detta är det bra att betala in en extra summa i förväg om du tror att du kommer behöva betala restskatt. 
 
För företag med kalenderår som räkenskapsår börjar kostnadsräntan på skattekontot räknas från februari. Detta inträffar om du har betalat för LITE preliminärskatt under 2023 och har mer än 30 000 kronor att betala när den slutliga skatten dras på skattekontot i mars 2025.  
 
Skatteverkets räntor har två nivåer av kostnadsränta: låg och hög. Den låga räntan gäller vid anstånd, slutlig skatt eller om delar har överlämnats till Kronofogden. Den höga räntan börjar löpa om en betalning inte är registrerad på skattekontot vid förfallodagen eller om det har skickats ut krav för betalning och ingen betalning sker, vilket kan leda till att skulden överlämnas till Kronofogden.  
 
Från och med den 1 augusti 2023 är den s.k. låga räntan 5%, och den höga räntan är 20%. Det innebär att många företag riskerar höga kostnadsräntor när de ska betala resterande delar av den slutliga skatten i mars.

Gör så här för att minimera räntekostnaderna

– Se till att betala in pengarna redan nu till skattekontot

– Sätta en utbetalningsspärr på skattekontot för motsvarande belopp (så att Skatteverket inte betalar ut pengarna igen)

– Se över hur mycket preliminärskatt ni betalar i år i förhållande till ert budgeterade resultat

Behöver en preliminär inkomstdeklaration upprättas så att ni inte riskerar att betala för mycket eller för lite? På så vis kan du sprida ut likviditeten bättre istället för att behöva betala ut en stor klumpsumma vid ett tillfälle.

– Skicka in preliminära inkomstdeklarationer för att betala mer preliminärskatt

Två affärspersoner går igenom deklarationen på en laptop, diskuterar deklarationsdatum i en kontorsmiljö med en blå soffa och växter i bakgrunden.

Inlämning av deklarationen

Aktiebolag har fler inlämningstidpunkter för inkomstdeklarationen än privatpersoner. Datum för inlämning styrs av bokslutsdagen och varierar beroende på när räkenskapsåret avslutas. De här datumen gäller för dig som avslutat räkenskapsåret: 

 

Maj – juni 2023: Senast inlämning den 15 januari 2024.

 

Juli – augusti 2023: Senast inlämning den 2 april 2024.

 

September – december 2023: Senast inlämning den 1 augusti 2024.

 

Januari – april 2024: Senast inlämning den 2 december 2024.

 

Maj – juni 2024: Senast inlämning den 15 januari 2025.

Betalning av kvarskatt för att undvika kostnadsränta

För att undvika den extra kostnaden som kostnadsränta på restskatt innebär, är det viktigt att företag betalar in dessa belopp i god tid. 

 

Skatteverket har infört ett system som tillåter företag att följa en betalningsplan som anpassar sig efter storleken på deras restskatt.

 

Betalningsdatumen skiljer sig åt beroende på om restskatten är över eller under 30 000 kronor, vilket innebär för företag med en större restskatt att de behöver betala snabbare, medan de med en mindre summa har lite mer tid på sig. Strukturen är avsedd att underlätta för företag att strategiskt planera sina ekonomier och skapa en smidigare betalningsprocess. 

 

Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa datum, särskilt med tanke på den nuvarande kostnadsräntan som kan variera från 5 procent upp till 20 procent. Här följer de aktuella datumen för när fyllnadsinbetalningar behöver göras, beroende på restskattens storlek och ditt företags bokslutsdatum. 

 

 

Fyllnadsinbetalning när kvarskatten är över 30 000 kronor när företaget bryter räkenskapsår i någon av dessa perioder:

 

September – december 2023: Senast den 12 februari 2024. 

 

Januari – april 2024: Senast den 12 juni 2024. 

 

Maj – juni 2024: Senast den 12 augusti 2024. 

 

Juli – augusti 2024: Senast den 14 oktober 2024. 

 

 

Fyllnadsinbetalning när kvarskatten är högst 30 000 kronor:

 

September – december 2023: Senast den 3 maj 2024.

 

Januari – april 2024: Senast den 3 september 2024.

 

Maj – juni 2024: Senast den 4 november 2024.

 

Juli – augusti 2024: Senast den 3 januari 2025.

Då ska betalning av slutskatten göras

Om kvarskatten inte betalas enligt ovanstående tidpunkter kommer den att generera kostnadsränta. Tidpunkten för slutbetalning varierar beroende på när företaget ska lämna in sin deklaration, men kvarskatten måste alltid betalas inom 90 dagar från beslutsdatumet för slutlig skatt. Nedan hittar ni tidpunkterna för slutbetalning.

 

 

Det här gäller för företag som bryter räkenskapsår i någon av dessa perioder:

 

September – december 2022: Senast den 12 mars 2024. 

 

Januari – april 2023: Senast den 12 juli 2024. 

 

Maj – juni 2023: Senast den 12 september 2024. 

 

Juli – augusti 2023: Senast den 12 november 2024. 

 

September – december 2023: Senast den 12 mars 2025. 

 

Januari – april 2024: Senast den 14 juli 2025. 

 

Maj – juni 2024: Senast den 12 september 2025. 

 

Juli – augusti 2024: Senast den 13 november 2025. 

 

 

Att hålla reda på dessa viktiga datum för inlämning och betalning är avgörande för att säkerställa att ditt aktiebolag uppfyller sina skattemässiga skyldigheter och undviker onödiga kostnader och straffavgifter. Se till att ha en noggrann och uppdaterad ekonomikalender för 2024. Lycka till! 


 

Vanliga frågor och svar

Sista datum för inkomstdeklaration beror på ditt företags räkenskapsår. Beroende på ditt företags bokslutsdatum varierar inlämningsdatumen. Exempelvis, för bokslut mellan juli-augusti 2023 är deadline den 2 april 2024, och för bokslut mellan september-december 2023 är det den 1 augusti 2024​.

När ska mitt aktiebolag deklarera?
För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Företaget kan få upp till 3 förseningsavgifter för samma inkomstdeklaration som inte är lämnad i rätt tid. Totalt kan alltså ett aktiebolag få betala 18 750 kronor i förseningsavgifter.

Vad händer om vi inte deklarerar i tid?

Aktiebolag kan göra avdrag för alla verksamhetsrelaterade kostnader. Hur man gör detta praktiskt beror oftast på företagets specifika finansiella situation och bransch. Det är bäst att konsultera med en revisor eller skatteexpert när det gäller avdrag.

Vilka avdrag kan vårt aktiebolag göra?

Inkomstdeklaration lämnas av aktiebolag och ekonomiska föreningar, antingen digitalt via Skatteverkets e-tjänst eller via ett deklarationsprogram som kan skapa SRU-filer för filöverföring​.

Hur lämnar vi inkomstdeklarationen?

Ja, du kan utse någon som deklarationsombud. Detta görs genom e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter

Kan någon annan deklarera för vårt företag?

Om ni behöver mer tid kan ni ansöka om anstånd senast den 2 maj via Skatteverkets Mina sidor eller via telefon.

Vad gör vi om vi behöver mer tid för att deklarera?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

6 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

Kostnadseffektivt & tidsbesparande
Så bygger du den bästa ekonomifunktionen

Att göra besparingar av både tid och pengar är väl på allas agenda, alltid? Strävan efter en kostnadseffektiv och tidsbesparande ekonomihantering är ju trots allt centralt för alla företag, och tänk om det fanns ett sätt att spara 95% av tiden företag lägger på att sköta sin ekonomi — vad skulle inte det innebära i kronor på sista raden?

 

Well, we got good news for you! Det finns nämligen flera sätt att göra besparingar av tid och pengar, med direkt effekt! I den här artikeln kan du läsa om hur du kan spara 30,000 kr i månaden med en modern ekonomifunktion.

Skala upp bolaget & ner den ekonomiska administrationen

Söker du vägar att effektivisera din tid och samtidigt skära ner på kostnader? För varje företagsledare är tidsbesparing lika viktigt som kostnadskontroll. Föreställ dig effekten av att minska tiden för ekonomisk administration med upp till 95%. Vilken betydande skillnad skulle inte det göra för ert resultat? 

 

Effektiv ekonomihantering är kritisk för framgång. Kan du slippa lägga dyrbar tid på ekonomisk administration, och istället genom automatiserade processer och ett outsourcat ekonomiteam, frigöra värdefull tid för dig som ekonomiansvarig, har vi kommit långt.

 

Det är lätt att tro att ekonomiavdelningen behöver växa för att företaget växer, men så behöver inte alltid fallet vara. Titta på vår kund The Stellar Collective – Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag. De omsätter en kvarts miljard och är över 50 anställda, med enbart en person på ekonomiavdelningen. Enligt dem så är det PE Accounting:s system som underlättar verkligen deras ekonomiska administration.

 

För att inte behöva växa ekonomifunktionen och sitta i en överblommad systemflora är rådet till dig som vill bygga en modern ekonomifunktion; att samla alla ekonomiverktyg i ett system. Vi snackar lönehantering, utläggshantering, redovisning, leverantörsfakturor, kundreskontra, tidrapportering – rubbet – i en plattform. Det ger dig alla möjligheter att automatisera dina ekonomiprocesser vilket sparar dig massor av tid och ger dig betydligt bättre kontroll. Väljer du även att använda en leverantör som erbjuder en fullservicelösning för löne- och ekonomihantering så slipper du dessutom att anställa fler på ekonomiavdelningen bara för att företaget växer, för ekonomikonsulterna ingår i kostnaden!

 

Läs mer om ekonomi- och lönetjänsten där ekonomikonsulter ingår i den fasta månadskostnaden

Affärskvinna med laptop ser på finansiella resultat, som illustrerar kostnadseffektivitet och ökad lönsamhet i företaget.

Så mycket tid & pengar sparar du med hjälp av automation: 30K

Skala ner administrationen och skala upp bolaget – det ska faktiskt gå att lyckas med det ena utan att utesluta det andra. Med hjälp av automation, fullservicelösningar och digitala processer kan företag faktiskt göra stora besparingar i både tid och kostnader.  

 

En annan kund till oss, SaaS-bolaget Minna Technologies, la drygt 40% av sin tid på bokföring och ekonomisk administration. Efter att de bytt till vår ekonomi- och lönetjänst la de 95% mindre tid på bokföring, vilket ju låter jättebra! – men vad innebär det på sista raden? Låt oss demonstrera: 

 

Utan att veta vad CFO faktiskt tjänar i timmen, men vi förutsätter att han har schysst betalt ≈ 60,000 kr i månaden, dvs. drygt 500kr/h inkl. sociala avgifter. Med hjälp av PE’s system och ekonomitjänst lägger han nu 95% mindre tid på bokföring, och innan la han drygt 40% av sin arbetstid på bokföring. Vilket betyder att Minna Technologies sparar i runda slängar 30,000 kr i månaden med PE. Otroligt? Nä, troligt – för så här har vi räknat: 

Minna Technologies initiala tid på bokföring per månad:

160 timmar × 40% = 64 timmar

Minna Technologies initiala kostnad för bokföring per månad:

64 timmar × 500 kr per timme = 32,000 kr

Deras nya kostnad för bokföring per månad:

3,2 timmar x 500 kr per timme = 1,600 kr

Tiden de spenderar på bokföring efter att ha reducerat den med 95%:

64 timmar × 5% = 3,2 timmar

Genom att lägga 95% mindre tid på bokföring sparar de 30,400 kr per månad (32,000 kr − 1,600 kr = 30,400 kr).

 

Mer om detta samarbete kan du läsa här! 

Vill du veta vad du kan spara med PE?

Här har du PE-ekvationen

PE-ekvationen beräknar kostnadseffektivitet i bokföring, med indikation på 40-95% tidsbesparing för kunder.

Gör kostnadsbesparingar genom helhetslösningar & outsourcad ekonomifunktion

Minska din systemflora

Du ska kunna gå från fem anställda till femhundra anställda, utan att behöva byta system eller anställa mer personal på ekonomiavdelningen. Det finns automatiserade ekonomi-och lönesystem som har alla ekonomiverktyg i systemet redan från början, där till och med kostnaden för ekonomikonsulterna är inkluderat i tjänsten! En sån lösning gör att du inte behöver uppdatera din tech-stack bara för att ditt företag växer, utan att du faktiskt kan slimma din systemflora ytterligare! 

Tillgång till specialiserad expertis utan att anställa

En effektiv strategi för företag som siktar på att öka effektiviteten och minska på kostnader är att outsourca delar av ekonomiavdelningen. Det hjälper företag att minska utgifterna avsevärt för löner och sociala avgifter, samtidigt som de får tillgång till specialiserad expertis utan behovet av att permanent anställa specialistkompetens inom varje finansiellt område. En sån lösning underlättar även flexibiliteten att skala upp eller ner ekonomiska resurser i takt med att företagets behov förändras, vilket gör det möjligt att anpassa sig smidigt till marknadens dynamik utan att genomgå omfattande interna omstruktureringar. 

 

Med en helhetslösning för ekonomihantering säkerställer du inte bara en kostnadseffektiv drift men även en fördjupad insikt och kontroll över företagets finansiella hälsa. Genom att centralisera dessa funktioner frigörs värdefull tid och resurser, som istället kan allokeras mot företagets kärnverksamheter och tillväxtinitiativ. 

Två kollegor spelar bordtennis på kontoret, symboliserar ekonomi som är kostnadseffektivt och tidsbesparande med text som lovar 'Stäng månaden 80% snabbare' för arbetsbesparing.

Så här gör du snabba kostnadsbesparingar med PE Accounting

Den oftast mest kostsamma utgiften är personal – och tänk om den personalen la 40% av sin arbetstid på något som hade kunnat automatiserats? Vad bra det hade varit! 

 

Det är bevisat att våra kunder lägger mellan 40–95% mindre tid på ekonomisk administration tack vare vår tjänst. Därför säger vi ofta: “låt personen göra mer värdeskapande uppgifter som gynnar företagets väg framåt istället för sånt som kunnat automatiserats bort”. Och det är ju inte mer än sant. 

 

En annan stor fördel med att använda oss, är att du inte behöver anställa fler på ekonomiavdelningen på en lång tid fram över och att du även i många fall kan slimma ner befintlig avdelning. I kostnaden för vårt ekonomi- och lönesystemet ingår nämligen ett helt ekonomiteam som tar hand om all din ekonomiska administration, helt kostnadsfritt. Teamet hos oss består av ekonomer och specialister inom lön eller koncern som arbetar dedikerat med just din ekonomi. Vilket gör att du som är ekonomiansvarig kan lägga din tid på mer värdeskapande uppgifter, som strategiarbete, prognostisering och analysering av data.  

 

Ett tydligt exempel på hur en integrerad plattform inte bara förenklar utan också effektiviserar hela företagets ekonomihantering är SaaS-bolaget Voyado.

 

Företaget gick från att hantera ekonomin i sju olika system för att till endast ett, tack vare PE Accounting.

Mer om det samarbetet kan du läsa här! 

Skärmbild av PE Accounting app och webbsida som visar ekonomiöversikt, betonar kostnadseffektiva och automatiserade processer.

7 sätt att göra snabba besparingar

Ställ dig frågan: Vad kan du automatisera, vad vill du slippa göra själv, hur mycket tid kan du spara om dessa moment försvinner och vad skulle du kunna göra med tiden och pengarna som blev över? 
Nedan listar vi sju besparande effekter du kan få med vår ekonomi- och lönehantering, redan imorgon: 

Ett inlogg, ett pris! Spara både tid och pengar genom att samla alla program du behöver för att sköta företagets ekonomi och löner i ett system.

Automatisering sparar dig hutlöst mycket tid (upp till 95% mindre tid på bokföring) och hjälper dig att ta välgrundade, smarta beslut från realtidsuppdaterade underlag (stäng månaden 80% snabbare)

Ett system med all funktionalitet du behöver för att växa. Gå från 5 till 500 anställda utan att behöva uppdatera tech-stacken. Allt du behöver finns redan i systemet!

Optimera ekonomiavdelningen och lägg tiden på mer värdeskapande arbetsuppgifter, så sköter ekonomiteamet och systemet från oss administrationen.

Automatisera bort den mänskliga faktorn och minimera misstag. För misstag kan bli väldigt kostsamma!

Inga rörliga kostnader. Ekonomikonsulttimmarna ingår i den fasta månadskostnaden för systemet. Säger ju sig självt, men kan du låsa kostnader undviker du oförutsägbara, dyra utgifter.

Hur mycket kan du spara på att ta rätt beslut, blixtsnabbt? Att strypa en utgift på momangen eller gasa på ett affärsområde, pronto, kan vara avgörande för företagets framtid!

Genom att ha ett system som hanterar alla dina intäkts- och utgiftsflöden i samma gränssnitt kan du i realtid se hur ditt företaget eller koncerns ekonomiska hälsa ser ut, och baserat på det ta snabbfotade välgrundade beslut!

 

Benjamin Franklin sa det bäst: “Time is money”. Och vad kostar mest – tiden du lägger ner på manuellt arbete eller kostnaden för automatiserade processer av samma syssla? Din timlön multiplicerat med timmarna du lägger på manuellt arbete är lika med många Benjamins  och tid som kunde investerats i annat! 💸

 

 

PS. Visste du att vi har marknadens mest automatiserade ekonomi- och lönesystem? Jojomensan, så allt som du annars gör by hand i bokföringen klarar systemet av helt automatiskt. Win-win för plånkan och klockan.

Vanliga frågor och svar

Genom att automatisera företagets ekonomihantering kan ni minska tiden för ekonomisk administration med upp till 95%. Detta ger mer tid för värdeskapande aktiviteter som strategiarbete och analys, samtidigt som det reducerar risken för mänskliga fel och effektiviserar beslutsprocesser.

Vad är de största fördelarna med att automatisera företagets ekonomihantering?

Våra kunder upplever en tidsbesparing av sitt administrativa arbete med i genomsnitt 40%, men flera kunder – som exempelvis Minna Technologies – har upplevt en tidsbesparing på 95% av tiden de innan lagt på bokföring.

Hur mycket tid kan ett genomsnittligt företag förvänta sig att spara genom att använda PE Accounting?

Genom att samla alla ekonomiverktyg i ett system, med allt från lönehantering till redovisning, kan företag undvika onödiga systemkostnader och minska behovet av att anställa ytterligare personal på ekonomiavdelningen.

På vilket sätt bidrar en integrerad ekonomiplattform till kostnadsbesparingar för företag?

Absolut, även små företag kan dra stor nytta av vårt system. Det är utformat för att göra det enkelt att skala. Företag kan gå från 5 till 500 anställda, utan att behöva byta system eller anställa mer personal.

Kan små företag också dra nytta av ekonomi- och lönehanteringssystem för att spara tid och kostnader?

Vanliga misstag inkluderar ”över-komplexa” systemfloror, manuell hantering av ekonomiska processer och ineffektiv resursanvändning. Genom att automatisera och centralisera, kan dessa misstag undvikas.

Vilka är de vanligaste misstagen företag gör i sin ekonomihantering som leder till onödiga kostnader?

Använd formeln: (Din timkostnad inkl. sociala avgifter) x (tiden du lägger på bokföring) för att få en uppfattning om din nuvarande kostnad, och jämför sedan detta med de potentiella besparingarna som vårt system erbjuder.

Hur kan jag beräkna potentiella besparingar för mitt företag med ert system?

Ja, exempelvis SaaS-bolaget Voyado och Minna Technologies har båda upplevt betydande besparingar i både tid och kostnader genom att använda vårt system.

Finns det exempel på företag som lyckats minska både tid och kostnader genom ert system?

De mest effektiva funktionerna inkluderar automatisering av bokföringsprocesser, integrerad hantering av löner och leverantörsfakturor samt realtidsuppdaterade rapporter för snabba beslut.

Vilka funktioner i ert system är mest effektiva för att minska tid på bokföring och ekonomisk administration?

Vårt system följer strikta säkerhetsprotokoll och använder avancerad kryptering för att skydda ekonomiska data. Vi garanterar högsta möjliga integritet och säkerhet för våra kunders information.

Hur hanterar ert system säkerheten och integriteten i ekonomiska data?

Vi erbjuder omfattande support och utbildning för att säkerställa att våra kunder får maximalt utbyte av systemet. Vårt dedikerade team av experter står redo att hjälpa till med allt från installation till löpande användning.

Vilken support och utbildning erbjuder ni för att försäkra att företag får maximalt utbyte av ert system?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

4 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

Månadsbokslut
Nyckeln till rekordsnabba årsbokslut

Bli klar med årsbokslutet på under 30 dagar och upptäck konkurrensfördelen med månadsbokslut! I dagens snabbföränderliga affärsvärld är det avgörande för sin CFO, ekonomiansvarig och ledning att ha tillgång till aktuell och korrekt finansiell information. Här står månadsbokslut som en central pelare i att få tillgång till relevant data, och ska inte bara ses som en bokföringsaktivitet utan som en strategisk resurs för beslutsfattande. Med vår omfattande guide och månadsbokslut checklista, får du som CFO eller ekonomiansvarig tillgång till värdefulla verktyg för att effektivisera denna viktiga process. Lär dig mer om varför månadsbokslut är så värdefullt för företag och hur du som ekonomiansvarig med rätt verktyg kan effektivisera den processen!

Affärskvinna genomför en månadsbokslut checklista med hjälp av färgglada post-it-lappar på ett glasvägg i ett kontorslandskap, symboliserar planering och organisering för månadsbokslut.

Därför borde månadsbokslut vara standard för alla företag

Även om det inte finns ett lagkrav på månadsbokslut, är det en oerhörd tillgång för alla som eftersträvar en effektiv och problemfri årsredovisning. Att avsluta året snabbt och korrekt är inte bara en tidsbesparing; det är en strategisk fördel. 

 

Månadsbokslutet ger dig en klar bild av hur företaget mår varje månad, vilket inte bara ger trygghet och kontroll över företagets ekonomi året om, utan också fungerar som en grund för proaktivitet och bättre beslutsfattande baserat på aktuella och korrekta siffror – som att snabbt identifiera och korrigera kurs efter eventuella avvikelser eller nedåtgående trender. Detta proaktiva tillvägagångssätt minimerar risken för obehagliga överraskningar vid årets slut och banar väg för en effektiv och strukturerad process för årsredovisningen. 

Månadsbokslut i ekonomisystem från PE Accounting med översikt av transaktioner på 5 123 726 SEK på en dator och en mobilapp visar en lönespecifikation på 37 578 SEK, inkluderar grafik över kostnader per anställd och ackumulerat resultat, samt en ikon för nedladdning av PDF.

Stäng månaden 80% snabbare genom att samla allt i samma system

Att navigera genom ett månadsbokslut kan vara en tidskrävande process, särskilt om du hanterar företagets lön och ekonomi i flera olika system. Ett månadsbokslut kan vara ett arbete som sträcker sig över två-tre veckor, en situation som varken styrelsen eller företagsägarna finner optimal. Den typen av beslutsunderlag eftersträvas ofta att kunna få tillgång till mycket snabbare, gärna helst inom bara några få dagar. 

 

Ett riktigt bra exempel på effektivisering av månadsbokslut kommer från Erica Sandelin Ekelund, CFO på Voyado, som lyckades minska tiden för att stänga månaden från 15 arbetsdagar till endast 3 arbetsdagar. Hemligheten? Konsolidering av alla processer och data i ett enda system, vilket öppnar upp dörren för att få marknadens mest automatiserade ekonomiprocesser och data i realtid!

 

Genom att integrera rätt teknik och grad av automatisering i din bokföringsprocess, kan tidskrävande manuella uppgifter minimeras eller elimineras helt. Vilken inte bara snabbar upp processen betydligt utan också reducerar risken för mänskliga fel.  
 
I en tid där snabbhet och noggrannhet är avgörande för konkurrenskraft, blir rätt systemstöd inte bara en lyx utan en nödvändighet.

Affärsman från PE Accounting i modern kontorsmiljö bär en dator, framför en digital display med siffror från månadsbokslut som visar 9 157 090 SEK, en minskning med 3%, och externa intäkter på 953 250 SEK, en ökning med 8%.

Fyra fördelar med månadsbokslut

Upptäck trender eller nedgångar snabbt

Ett av de största skälen till att göra månadsbokslut är möjligheten att tidigt upptäckt och korrigering av fel. Detta säkerställer att företagets finansiella rapporter är korrekta och tillförlitliga, vilket är avgörande för att undvika kostsamma misstag över tid. Genom att identifiera och åtgärda avvikelser i ett tidigt skede, kan företag spara tid och resurser, vilket i sin tur främjar en mer stabil ekonomisk grund.

Förbättrad finansiell översikt och likviditetsstyrning

Månadsbokslut ger en regelbunden och detaljerad översikt över företagets ekonomiska hälsa. Detta underlättar för bättre likviditetsstyrning, vilket är kritiskt för att upprätthålla den dagliga verksamheten och stödja strategiska investeringar. Med en kontinuerlig inblick i inkomster och utgifter kan ledningen effektivt planera för framtiden och fatta välgrundade beslut.

Effektivare förberedelse för årsbokslut och revision

En annan fördel med månadsbokslut är dess roll i budgetkontroll och prognosarbete. Det tillåter företag att jämföra faktiska prestationer med budgeterade förväntningar regelbundet och göra justeringar där det behövs. Detta är särskilt viktigt i en dynamisk marknad där förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade förhållanden kan vara avgörande för ett företags framgång.

Bättre budgetkontroll och prognosarbete

Månadsbokslut förenklar även processen för årsbokslut och revision. Genom att hålla bokföringen kontinuerligt uppdaterad minskas den arbetsbörda och stress som ofta är förknippad med årsavslut. Detta kan leda till en mer kostnadseffektiv och smidig revisionsprocess.

Banner för nedladdning av månadsbokslut checklista med en eftertänksam affärsperson som omslagsbild.
Fyll i formuläret för att ladda ner checklistan

Förnamn(Obligatoriskt)

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår Integritetspolicy

Låt PE Accounting göra månadsboksluten åt dig – kostnadsfritt!

För att underlätta processen med månadsbokslut erbjuder vi en tjänst som ingår i den fasta månadskostnaden som du betalar för systemet. Som kund till oss får du hjälp från ditt personliga team ekonomer med all löpande bokföring – vilket inkluderar månadsbokslut året runt. Så nu kan du lägga din tid på prognostisering, analys och strategi. Bra, va?! 

 

Vår tjänst säkerställer att dina månadsbokslut genomförs regelbundet och effektivt, vilket ger dig som kund en stor konkurrensfördel genom förbättrad finansiell insyn och kontroll. För SaaS- och konsultbolag som vill ta del av branschens best practice inom ekonomiprocesser och teknik är PE Accounting en given partner att ha med på resan.


Är du intresserad av att effektivisera ditt företags ekonomi? Gå gärna in och kika på något av våra kundcase och upptäck hur över 20 000 användare på över 2 000 svenska SaaS- och konsultbolag växer tillsammans med oss.

Vanliga frågor och svar

Månadsbokslut är en process där företag regelbundet, oftast varje månad, sammanställer och granskar sin finansiella information. Det innebär att samla in och verifiera alla ekonomiska transaktioner, genomföra bokföring och justeringar, samt granska och analysera den ekonomiska data för att få en uppdaterad överblick över företagets ekonomiska hälsa. Månadsbokslutet används för att säkerställa att företagets finansiella rapporter är korrekta och tillförlitliga, och fungerar som en grund för beslutsfattande.

Vad är månadsbokslut?

För att genomföra ett månadsbokslut börjar man med att granska det föregående månadsbokslutet för att säkerställa att tidigare noteringar och åtgärder har adresserats. Därefter samlar man in och verifierar alla ekonomiska transaktioner som fakturor, kvitton och banktransaktioner. Vidare inkluderar processen bokföring och justeringar av alla oinbokade transaktioner, uppdatering av kund- och leverantörsreskontra, genomförande av bankavstämningar, och justering för förskottsbetalningar och upplupna kostnader. Slutligen innefattar månadsbokslutet en granskning och analys av finansiella rapporter, såsom balansräkningen och resultaträkningen, samt rapportering och uppföljning till ledning och andra intressenter.

Hur genomför man ett månadsbokslut?

Månadsbokslut är avgörande för företag eftersom det ger en klar och aktuell bild av företagets finansiella hälsa varje månad. Detta ger inte bara trygghet och kontroll över ekonomin, utan är också en grund för proaktivt beslutsfattande och snabb respons på eventuella avvikelser eller nedåtgående trender. Genom regelbundna månadsbokslut kan företag snabbt identifiera och korrigera fel, vilket främjar en stabil ekonomisk grund.

Varför är månadsbokslut viktigt för företag?

Månadsbokslut kan effektiviseras genom att konsolidera alla ekonomiska processer och data i ett enda system. Genom att integrera lämplig teknik och automatisering minimeras manuella uppgifter, vilket inte bara ökar processens hastighet utan också reducerar risken för mänskliga fel.

Hur kan månadsbokslut effektiviseras?

De största fördelarna med regelbundna månadsbokslut inkluderar förbättrad finansiell översikt och likviditetsstyrning, bättre budgetkontroll och prognosarbete, samt en effektivare förberedelse för årsbokslut och revision. Regelbundna månadsbokslut hjälper till att upprätthålla korrekt och effektiv ekonomisk rapportering, ger värdefulla insikter för strategisk planering och underlättar anpassning till dynamiska marknadsförhållanden.

Vilka är de största fördelarna med regelbundna månadsbokslut?

Företag upprättar månadsbokslut för att kontinuerligt ha en detaljerad och aktuell översikt över deras ekonomiska ställning. Detta hjälper i likviditetsstyrning, budgetkontroll, och underlättar proaktivt beslutsfattande. Årsbokslut, å andra sidan, är en årlig sammanställning av företagets finansiella prestationer och är ofta ett lagkrav. Det ger en heltäckande översikt över företagets ekonomiska aktiviteter under ett helt år och är grundläggande för revision, skattedeklaration, och för att informera aktieägare och andra intressenter om företagets ekonomiska hälsa och prestationer. Att kontinuerligt genomföra månadsbokslut underlättar processen för årsbokslut och minskar arbetsbördan och stressen som ofta är förknippad med detta.

Varför upprättar företag månadsbokslut och årsbokslut?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Skattefrukosten 2023

1 min läsning

Vår skattejurist, Jesper Ingemarsson, gästade PE Accountings huvudkontor i Stockholm för att att dela med sig av de senaste uppdateringarna inom skattens värld.

Skattefrukost om de bästa skattetipsen inför årsskiftet med Jesper Ingemarsson, Skattejurist.

Se vår inspelning av eventet för att lär dig mer om följande ämnen:

Fåmansföretag (3:12-reglerna) – Ta reda på hur skatte-effektiva uttag fungerar och hur du kan dra nytta av dem.

Tips för en bättre skattekoll – Enkla råd för att förbättra både ditt bolags- och din egen skattesituation.

Skatte-update 2023-2024 – Utforska de senaste förändringarna i skattevärlden och blicka framåt mot vad vi kan förvänta oss nästa år.

Bolagsstruktur och ägande – Lär dig hur ditt val av bolagsstruktur och ägande kan påverka din skatt. Tänk smart när du gör dina val!

Håll dina nyckelpersoner nöjda – Få effektiva tips om belöningar och incitamentsprogram för att behålla dina nyckelpersoner.

Utöver inspelningen så delar vi dessutom med oss av vår skatteguide som utforskar möjligheterna med Skatteåret 2024 och hur du bland annat optimerar skattebördan!

I guiden får du bland annat ta del av:

Hur du optimerar du din lön, utdelning och hanterar momsen som en mästare

De senaste ändringarna, uppdateringarna och strategierna för att maximera vinsten och minimera skatteutgifterna

Ansvarar du för företagets ekonomi? Vi har tipsen för dig! I den här guiden delar vi med oss av 9 kanonbra skattetips för dig som är bolagsägare i fåmansbolag eller som är ekonomiansvarig med över 5 anställda.

Ladda ner vår skatteguide för att ta del av flera fantastiska tips!

Vill du komma i kontakt med vår Skattejurist Jesper Ingemarsson kan du göra det på nedan kontaktuppgifter:

Jesper Ingemarsson
Perior Consulting AB

Email: jesper@perior.se
Telefon: 0708-592828

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

PE Accountings medgrundare Olle Rydqvist gästar podcast ”Päronsnacket”

1 min läsning • 07 december 2021 • Övrigt

 

 

Är föräldraskap en karriärbroms? Hur får man egentligen ihop livspusslet? Måste man ändra sin livsstil när man får barn? Ja det här är stora frågor som kan vara svåra att svara på. Vår grundare Olle Rydqvist fick förmånen att besöka ”Päronsnacket” — en podcast där programledaren och entreprenören Klara-Maria Mach intervjuar framgångsrika föräldrar om hur karriären och arbetslivet har förändrats efter att ha fått barn. 

Bakgrund

Klara-Maria är entreprenören och mamman som 2015 startade bloggen Entreprenörden, som riktar sig till personer med eller utan bolag. Bloggen fick snabbt en stor läsarskara och kort därefter grundade hon kvinnonätverket Wonder Women. Klara-Maria har mottagit flera priser för sitt starka engagemang och arbetar idag som moderator, debattör och affärsutvecklare i tillväxtbolag. Under sin graviditet reflekterade hon över hur det är att vara mamma och entreprenör samtidigt och podcasten Päronsnacket kom till!
Vår medgrundare Olle Rydqvist fick förmånen att gästa veckans avsnitt där Klara-Maria och Olle pratar om föräldraledighet, vikten av rutiner, prioritering av tid, hur mycket styrelsen har betytt för honom men även om den perioden där han tappade synen p.g.a stress. Det är ett ärligt och härligt samtal kring hur det är att vara pappa, företagare i storföretag och stress.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

PE Accountings medgrundare Olle Rydqvist gästar podcast ”Under Femton”

1 min läsning • 06 december 2021 • Övrigt

 

 

Bokföring skapades i Venedig på 1300-talet som ett verktyg för köpmän och inte för Skatteverket som man kan tro idag. För sedan dess har synen och kunskapen om bokföring ändrats från att vara ett viktigt verktyg till att bli nödvändigt ont. Det här ville Olle Rydqvist, Mattias Hjalmarsson och Andreas Granstedt ändra på och PE Accounting kom till världen i syfte att ge tillbaka bokföringen som ett verktyg till entreprenören. Men hur går vi från att digitalisera en industri till att helt automatisera? Vad innebär ens det?  Svar på dessa frågor ger Olle Rydqvist när han gästade ”Under Femton” — en podcast som demokratiserar kunskap varje måndag på under femton minuter.

Bakgrund

Under femton är en podcast som lär dig nya saker varje måndag på under femton minuter. Podden hostas av entreprenören, grundaren och författaren Henric Smolak som också tillsammans med sitt bolag Strossle är kund i PE Accounting. Vi hade förmånen att få gästa Sveriges största tech podcast och nu finns den att lyssna på! I Under femton minuter intervjuar Henric en av PE’s grundare Olle Rydqvist på ämnet ”hur går vi från att digitalisera en industri till att helt automatisera den och vad innebär det”.

Är du nyfiken på att se om PE Accounting är rätt för dig och ditt företag? Vi vill förändra sättet världen ser på bokföring och vi gör det med användaren i fokus. Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så visar vi dig hur automatiserade processer kan underlätta just DIN vardag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

3 min läsning • 06 december 2021 • Utläggshantering

Automatiserad utläggshantering

En studie från KTH visar att effektivitetsvinsterna kring utläggshantering är enorma. De mest effektiva företagen hanterar sina anställdas utlägg på i snitt 8 minuter. För de minst effektiva tar det 10 gånger så lång tid att administrera utlägg, alltså hela 80 minuter. Genomsnittstiden för företagen i undersökningen var 24 minuter för att hantera utlägg, det vill säga tiden från start tills dess att utlägget är processat och utbetalt. Skillnaden mellan 8 och 80 minuter är enorm, särskilt på årsbasis. Därför är det hög tid att automatisera det som går i utläggshanteringen och minska tidssvinnet.

Automatiserad utläggshantering steg för steg

Vi vet att utläggsredovisning är förknippat med huvudvärk för det flesta, men tänk om det inte var så. Tänk om du kunde ut och luncha idag och redovisa utlägget med ett klick direkt efter lunchen. Skulle det spara tid och frustration för dig som anställd? Ja. Skulle det spara tid för ekonomiavdelningen? Massor.

 

Våga utmana traditionell kvittohantering och gör livet smidig och enkel att redovisa! Det som behövs är att automatisera så mycket som möjligt från själva kortköpet till bokföring och utbetalning av utlägget.

 

Det finns givetvis många olika sätt att automatisera denna process. För att de anställda och ekonomiavdelningen ska få en smidig och sömlös hantering med så lite manuella mellansteg som möjligt så behöver ni ha företagskort som är kopplade till ert affärssystem. Ni behöver en process där bokföring, redovisning och utbetalning hanteras så automatiserat som möjligt.

 

Processen blir då:

  1. Du bjuder din kund på lunch och betalar med företagskortet.

 

  1. Köpet dyker upp direkt i affärssystemet och bokförs direkt

 

  1. Du får en notis om kortköpet och en påminnelse om att hantera utlägget direkt. Du behöver endast fylla i vem du bjöd på lunch exempelvis samt fota kvittot.
  2. Därefter sker det mesta automatiskt, det vill säga bokföring och utbetalning av utlägget skapas så snart du klickat skicka in.
  3. Den ansvariga attesterar med ett klick och du får ditt utlägg utbetalt.

Du frigör tid och missar aldrig mer ett utlägg! Du slipper dessutom ligga ute med pengar som anställd.

4 konkreta fördelar med automatiserad utläggshantering

Hantera kvitton i mobilen
När du är ute på lunch kan det vara skönt med flexibel kvittohantering direkt i mobilen. Fota och ladda upp ditt utlägg direkt i en app på vägen tillbaka till kontoret eller ha integrerat företagskort som sköter det mesta och du behöver bara godkänna med ett klick.

 

Smidig behörighetsstyrning
Medarbetare och användare kan administrera och godkänna sina egna utlägg smidigt, samtidigt som ledning eller interna administratör har tydlig översikt i systemet. Du får koll på ekonomin och slipper otrevliga överraskningar.

 

Automatisk och digital bokföring
Ett underliggande regelverk styr hur bokföringen ska se ut, och i samband med slutattest bokförs utläggen automatiskt. Det enda användaren behöver tänka på är att fylla i typ av utlägg, land, summa och moms. I många fall kan systemen dessutom fylla i i förväg för dig.

 

Mer noggrann uppföljning
Eftersom varje användare har tillgång till historisk information kan de tydligt följa och hitta sina egna utlägg. Ekonomiansvariga, chefer och revisorer kan enkelt följa varje utlägg ner i minsta detalj hela vägen från viktiga rapporter.

 

Är ni ett Saas-eller tjänstebolag med minst 5 anställda som vill förenkla utläggshantering och lägga tiden på mer värdeskapande arbete? Då bjuder vi gärna dig på en lunch där vi visar vi hur ett integrerat företagskort kan hjälpa dig att spara tid och huvudvärk!

Är du nyfiken på att se om PE Accounting är rätt för dig och ditt företag? Vi vill förändra sättet världen ser på bokföring och vi gör det med användaren i fokus. Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så visar vi dig hur automatiserade processer kan underlätta just DIN vardag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

4 anledningar för konsultbolag att byta ekonomilösning

De mest framgångsrika konsultbolagen lyckas omvandla nedlagda timmar till kronor och ören på banken på ett så automatiserat sätt som möjligt. För att det ska fungera måste det finnas en naturlig integration mellan tidrapporteringen och faktureringen. Att tidrapportering är en grundläggande funktion för ett konsultbolag vet de flesta. Men de riktigt vassa konsultbolagen lyckas lyfta blicken och se på tidrapportering som ett verktyg för att styra verksamheten istället för att enbart rapportera timmar

I många organisationer jobbar medarbetare och ekonomifunktion i olika system vilket leder till isolerade öar som inte hänger ihop. Ekonomifunktionen förväntas fakturera rätt, betala ut löner korrekt, ge konsultchefer rätt underlag för analys och beslut och så vidare. Detta blir en omöjlig uppgift när ekonomifunktionen och verksamheten separeras i olika lösningar.

 

Här listas de fyra vanligaste anledningarna till att konsultbolag väljer att byta ekonomilösning och ja, integration mellan tidsrapportering och fakturering är en av dessa.

1. Ingen eller dålig integration mellan tidrapportering och fakturering

Den manuella hanteringen av tidrapportering och fakturering, och även lönen för den delen, blir snabbt en dyr historia för växande konsultbolag. Dessutom är det svårt för konsultchefen att ha full koll på beläggning när denna integration saknas.

2. Ingen kontroll över lönsamhet i projekten

Att ha projekten i ett separat system bidrar inte till att du som controller eller konsultchef får insyn och kontroll över lönsamheten i projekten. Det gör att du får svårt att se vilka projekt som är lönsamma och vilka som behöver justeras på ett överskådligt sätt. Därför behöver projekten vara integrerade eller sättas upp i samma system som faktureringen.

3. För många system att hantera

Att kunna hantera allt, inklusive lön, på ett ställa är en dröm för många konsultbolag. Många har cirka 4-5 olika system för att sköta verksamheten, en del har ännu fler. Det är oftast system för bokföring, fakturering, lön, utlägg och tidsrapportering. Dessa system har vanligtvis separata licenskostnader, men också olika användargränssnitt och funktioner. Att göra allt på så många olika ställen tar tid och kostar därmed pengar, och då inte bara licenskostnader

4. Ingen möjlighet att dela på den administrativa uppgiften

När allt ansvar ligger på ekonomifunktionen blir detta lätt en flaskhals. Därför vill många organisationer låta verksamheten sköta delar av det arbete som traditionellt sett hanteras av ekonomiavdelningen. Projektuppföljning, rapportering, analyser för beslutsunderlag är några exempel.

Innan vi började med PE Accounting hade vi en mer traditionell lösning. Vi gick från det gamla med papper och mycket personer involverade. Vi brottades framförallt med att det så ofta blev fel. Jag kan inte riktigt förstå att så många trots allt ligger kvar i det gamla. – Hugo Leichsenring, VD på Ants

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag

Vill du också ta kontroll över flödet från en konsulttimme till pengar på banken i realtid? Vill du lägga mindre tid på manuell administration och mer på era konsulter och verksamheten? Då är det dags att dyka in framtiden och automatisera det som går. Många konsultbolag har redan börjat resan… gör det du också.

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

25 februari kan du ansöka om ytterligare omställningsstöd!

Under olika perioder i 2020 så kunde företag som tappat mycket i nettoomsättning på grund av coronapandemin ansöka om ett så kallat omställnings- eller omsättningsstöd, detta för att få hjälp att täcka företagets fortsatta fasta kostnader.

Från och med den 25 februari så öppnar återigen möjligheten att ansöka om detta stöd hos Skatteverket. Det är då möjligt att söka stöd som berör perioden augusti 2020 till och med februari 2021.

Stödet går att söka för tre olika perioder

Augusti – oktober 2020:

ansökan öppnar 25 februari.
Kravet är ett omsättningstapp på minst 40% för att ni ska vara berättigade till stödet.

Januari – februari 2021:

ansökan öppnar den 1 mars.
Kravet är ett omsättningstapp på minst 30% för att ni ska vara berättigad till stödet.

November – december 2020:

ansökan öppnar 25 februari.
Kravet är ett omsättningstapp på minst 30% för att ni ska vara berättigade till stödet.

Beroende på storleken av ditt företag så kommer stödet vara på mellan 70 och 90% av de fasta kostnaderna.

 

Maximalt belopp som ett företag kan få i stöd under hela tidsperioden är 97 msek.

 

30 april kommer vara sista ansökningsdagen och ansökan gör du direkt hos Skatteverket, på företagets Mina sidor.

 

Läs på noggrant vad som gäller. Det är många saker som är viktiga att tänka på. Om ditt bolag är en del av en koncern ska till exempel ansökningarna skickas in för alla företag på samma gång.

 

Läs mer hos Skatteverket.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?