Så fungerar regelverken K2 och K3

3 min läsning • 28 november 2022 • Bokföring/ Redovisning

 

Redovisningen i ett företag påverkas löpande av flera olika lagar. Den påverkas också av det regelverk som bolaget följer. För svenska aktiebolag är det framförallt två regelverk som finns, K2 och K3. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för respektive regelverk, samt skillnaderna mellan dem. 

Enligt aktiebolagslagen måste samtliga aktiebolag lämna in en årsredovisning. När det väl är dags för er att göra ett bokslut och upprätta en årsredovisning behöver ni välja vilket redovisnings-regelverk som ska följas.

 

För aktiebolag är det i huvudsak K3 (utförligare årsredovisning) som gäller.

 

K3-regelverket kan tillämpas av alla aktiebolag oavsett storlek. Vid sidan om detta huvudsakliga regelverk så har mindre bolag möjligheten att välja de enklare reglerna i K2-regelverket (mindre årsredovisning). K2 kan dock endast tillämpas av de bolag som ”klassificeras” som mindre.

Vilka bolag klassificeras som större bolag?

För att ett bolag ska klassificeras som ett större bolag måste två av följande gränsvärden vara uppfyllda två år i rad:

 

  • Nettoomsättning 80 mkr
  • Balansomslutning 40 mkr
  • Medelantalet anställda 50

 

Ett bolag som inte lever upp till dessa gränsvärden är alltså mindre och har därmed två regelverk att välja mellan, K2 och K3.

 

Viktigt att tänka på är att så kallade noterade bolag (de som registrerat sig för handel hos en börs) är alltid ett större företag enligt årsredovisningslagen. Så för noterade bolag gäller alltid K3.

 

På samma sätt måste mindre privata moderföretag i en stor koncern tillämpa K3. Så om koncernen klassificeras som stor enligt ovan är även den mindre moderbolaget att anses som stort och behöver förhålla sig till K3-regelverket. Samma gränsvärden som gäller för företag gäller även för koncerner vid klassificering av storlek.

Ska jag välja K2 eller K3?

Det kan vara svårt att på egen hand välja mellan dessa regelverk. Det är inte alltid enkelt att se skillnader eller de långsiktiga konsekvenser av valet. Därför är det alltid klokt att diskutera med den som ansvarar för din redovisning. På så sätt kan du få en samlad bild och fatta ett välgrundat beslut.

 

Det kan låta lockande att välja ett förenklings-regelverk som K2, men i och med alla förenklingar som finns i regelverket kan det också skapa en orättvis bild av ditt företag. Allt kommer inte att synas helt enkelt och det kan upplevas som begränsande i vissa fall.

 

K3 är principbaserat medan K2 är regelbaserat. Det innebär att K3 innehåller ett kapitel där begrepp så som Tillgång, Skuld, m.m. definieras. I K2 finns inget sådant kapitel utan detta är skrivet mer som regler.

 

När en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras besvaras detta utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2 gällande K3-regelverket. Det ger upphov till mer tolkningsfrågor och resonemang än i K2. Därmed är K3 inte lika begränsande utan det finns utrymme för alla bolag att hitta den bästa och mest representativa tillämpningen av regelverket.

Välj K2-regelverket om:

  • Du driver ett litet bolag med enkel verksam
  • Du inte planerar att växa nämnvärt
  • Du inte kommer att behöva ta lån eller involvera externa finansiärer

Välj K3-regelverket om:

  • Du vet att du kommer att växa under kommande år.
  • Du har eller planerar att ta in externa finansiärer som då kommer att vilja se en mer djupgående redovisning. De kommer inte att nöja sig med K2.
  • Du har egen kompetens inom regelverket eller har möjlighet att via externa experter få hjälp. Det är ett mindre begränsande regelverk, men det kräver expertkompetens.

 

Vill du ha råd kring bästa valet för just din verksamhet? Vi berättar gärna mer ingående om skillnaderna mellan K2 och K3-regelverken samt vad det kan innebära för redovisningen i ditt företag. Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?