Spana in och anmäl dig till höstens event → Framtidens CFO & FOMO!

Kategori: Tillväxt

9 min läsning • 2024 • Tillväxt

Gör stora kostnadsbesparingar
& bli redo för tillväxt med framtidens ekonomifunktion

Är din ekonomifunktion i toppform för att möta framtiden? Och varför kommer företags som investerat i sin digitala infrastruktur ligga före konkurrenterna och snabbare kunna skala upp affären, när konjunkturen väl vänder upp igen? Svaret på det, och hur du gör stora kostnadsbesparingar med en modern ekonomifunktion får du i den här artikeln! 

Låt oss reda ut vilka förändringar som skett på ekonomifunktionen de senaste åren, vilka möjligheter som kommer med den nya tekniken, hur rollen som CFO kan komma att utvecklas samt hur ditt företag kan dra fördelar från en modernare ekonomifunktion. 

Man och kvinna granskar en bärbar dator i en modern kontorsmiljö, samarbetar om ekonomifunktioner

Varför har inte alla ekonomifunktioner automatiserat bort administrativt arbete?

De flesta ekonomiavdelningar hävdar idag att de är digitaliserade och moderna – men långt ifrån alla kan säga att de är effektiva. Bara för att du har allt i molnet betyder det inte att du fått ut den fulla potentialen från det som kommer med tekniken: automatisering.
Automation kan ibland bli ett begrepp som kan skrämma människor som missuppfattar det som att någonting tekniskt kommer att ta deras jobb ifrån dem. Men så är ju inte fallet.

  

Det är viktigt att förstå hur tekniken kan avlasta dig med monotona och, ja, nu säger vi det, rentav tråkiga arbetsuppgifter som inte en stimulerar lilltån. Tänk dig en arbetsmiljö där du får arbeta med det du tycker är kul och låta teknik göra det tråkiga åt dig så att du istället kan lägga din tid på sånt som är stimulerande och värdeskapande. Vad mycket bättre och snabbare beslut och analyser du hade kunna gjort då?

 

Frågan vi ställer oss nu är: varför gör då inte alla den här förflyttningen och digitaliserar och automatiserar ekonomiprocesserna, som sen flera år tillbaka är en beprövad metod för att ta bort manuellt, administrativt arbete?

 

Svaret är: Du. Eller ja, inte du-du, men människan. För vi är så fruktansvärt rädda för förändring och vill sällan rucka på något som funkar mot något som är bättre. Och sen är det vår tid också. Eftersom vi är så otroligt belamrade med arbetsuppgifter och administration och viktiga beslut, har vi inte tiden att implantera något nytt. Tänk om det bara fanns någonting som skulle ge oss lite frid och tid över. 

 

Marknadens mest automatiserade ekonomitjänst

Kvinna i svart kavaj och vit kjol går nedför trappa med en bärbar dator, symboliserar effektiv ekonomifunktion

Storbolagens ekonomisystemstöd blir tillgängligt för små- och medelstora bolag

Den senaste åren har vi sett en signifikant skiftning i hur företag moderniserar sig sin ekonomihantering. Från att fokuset legat på manuell bokföring och rapportering, har många organisationer börjat utforska och implementera teknologiska lösningar som automatisering och AI. Den nya typen av teknik och innovationer har möjliggjort en helt ny nivå av effektivitet och noggrannhet, vilket i sin tur har frigjort värdefull tid för ekonomipersonalen att fokusera på mer strategiska uppgifter och på att ta bättre beslut. 

 

Tänk att förr var det bara större företag med större resurser på ekonomiavdelningen och dyra ERP-system som kunde arbeta mer affärsorienterat och träffsäkert utifrån realtidsuppdaterade ekonomiska siffror. Nu har den nya tekniken, tillsammans med automation, tillgängliggjort att även små- och medelstora bolag har fått tillgång till samma systemstöd, fast till en mer rimlig peng. 

 

Automatisering och AI har öppnat upp för nya möjligheter inom ekonomifunktionen, där fokus kan flyttas från repetitiva uppgifter till mer värdeskapande aktiviteter som analys, budgetering och strategisk planering. Den här typen av teknologier erbjuder också en snabbare tillgång till data och insikter, vilket möjliggör mer agila beslutsprocesser baserade på realtidsinformation.  

 

Nu får storbolagen se upp! För rätt digital infrastruktur ger alla bolagsstorlekar rätt förutsättningar. 

Man och kvinna med färgglada post-it lappar, brainstormar om ekonomifunktioner.

Automation och rätt systemstöd på ekonomi = stor konkurrensfördel

Om inte effektivare processer och besparingar av tid kan övertyga tillräckligt för att se till att ekonomifunktionen har rätt systemstöd, så får vi testa något annat.

 

Det går inte att understryka det tillräckligt hur betydande det är för företag att på detaljnivå följa sina intäkter och utgifter. Och som Sickan hade sagt, om du “in i minsta detalj” hade kunde dissekera vilka affärsområden, produkter eller tjänster, geografiskt område eller projektnivå som är lönsammast, mest kostsamt eller har störst potential, hade du med största sannolikhet blivit både mer lönsam och mer konkurrenskraftig.

 

Genom att följa dessa siffor – i realtid dessutom – får du en enorm fördel gentemot konkurrenterna i att kunna ta snabbfotade beslut, våga riska rätt eller att strypa något som inte fungerar. I en alltmer digitaliserad värld, är företag som effektivt utnyttjar teknologi och data mer konkurrenskraftiga. Tekniken ger tillgång till data och insikter som är nödvändiga för snabba och välgrundade beslut. 

Man och kvinna arbetar tillsammans vid ett bord i en grönskande kontorsmiljö, fokuserade på ekonomifunktion.

Data och nyckeltal som hjälper dig identifiera nya och befintliga källor till lönsamhet

Att effektivt navigera i företagets finansiella landskap kräver noggrann övervakning och analys av relevanta nyckeltal och indikatorer. Vi behöver inte berätta för dig vikten av att övervaka företagets finansiella hälsa, identifiera möjligheter till lönsamhet och reagera snabbt på förändrade ekonomiska förhållanden. Men vad vi kan dela med oss är en lista nedan på viktiga KPI:er och indikationer: 
 

1. Likviditetsmått

Kassalikviditet: Förmågan att betala kortfristiga skulder med kortfristiga tillgångar.

2. Kassaflödesanalys:

Operativt kassaflöde: Inflöde och utflöde av kontanter från företagets primära verksamhet.

 

Fritt kassaflöde: Tillgängligt kassaflöde för distribution till stakeholder efter kapitalinvesteringar. Där högt värde indikerar god lönsamhet och likviditet. 

3. Lönsamhetsmått

Bruttomarginal (%): Intäkter minus kostnad för sålda varor dividerat med intäkter. Visar hur effektivt företaget producerar/var säljer sina produkter. 

 

Rörelsemarginal (EBIT Marginal): Driftresultat dividerat med totala intäkter. Mäter företagets lönsamhet före ränta och skatt.

 

Nettomarginal (%): Nettoresultat dividerat med totala intäkter. Visar den totala lönsamheten efter alla kostnader. 

4. Skuldsättningsgrad

Företagets skuldsättningsgrad: Totala skulder dividerat med totalt eget kapital. Ett högre värde kan indikera högre risk men också högre potentiell avkastning. 

5. Kundbetalningsmönster

Genomsnittlig kundfordringstid: Hur snabbt kunder betalar sina fakturor. Lång DSO kan indikera långsamma betalningar och potentiellt likviditetsproblem.

 

Kundnöjdhet och återköpsfrekvens: Indirekta mått som kan påverka långsiktig lönsamhet och kassaflöde. 

6. Operativa nyckeltal

Kostnad per omsatt krona: Mäter effektiviteten i kostnadsstruktur och skalbarhet i affärsmodellen. 

 

Marknadsförings ROI: Avkastning på investeringar i marknadsföring som hjälper till att utvärdera effektiviteten av marknadsföringsinsatser. 

7. Benchmarking och skalbarhet

Jämförelsetal med konkurrenter och branschsnitt: Att kontinuerligt jämföra dessa KPI:er med konkurrenter och branschgenomsnitt kan ge insikter om företagets position och potential för förbättring. 

 

Skalbarhetsindikatorer: T.ex. förmågan att öka intäkterna utan proportionellt ökade kostnader. En hög skalbarhet indikerar potential för ökad lönsamhet. 

Kan du regelbundet övervaka och analysera dessa KPI:er och indikatorer hjälper du inte bara till med att identifiera nuvarande styrkor och svagheter i företagets finansiella ställning, utan också nya och befintliga möjligheter till lönsamhet. 

Kvinna i grå kavaj arbetar vid en laptop, representerar effektiv hantering av ekonomifunktion

Framtidens ekonomifunktion – en stor del av företagets framtid

I en värld där den ekonomiska konjunkturen ständigt förändras, är förmågan att snabbt ställa om och hitta nya vägar till lönsamhet avgörande. En framåtblickande ekonomifunktion, stärkt av teknologiska innovationer, är nyckeln till att säkerställa att företag inte bara överlever utan också blomstrar i denna dynamiska miljö. Genom att fortsätta att omfamna tekniken och dess potential, kommer ekonomiavdelningen att spela en central roll i att forma företagets framtid och bidra till långsiktig framgång. 

Den nya rollen som CFO

Ekonomiavdelningen kommer inte enbart att ha rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen, utan förväntas ta en mer rådgivande roll. Detta ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling. För att vara relevant även i framtiden, behöver ekonomiavdelningen utvecklas, bli effektivare och öka inslaget av automatisering. 

 

Som CFO i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö, står du inför den ständiga utmaningen att inte bara hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, utan också att ligga steget före. Att anamma rätt teknologi, tillsammans med att utveckla relevanta egenskaper och kunskaper, är avgörande för att effektivisera ekonomifunktionen, driva innovation och säkerställa företagets långsiktiga framgång. Här utforskar vi vilken teknologi som är viktig att omfamna, vilka egenskaper och kunskaper som är viktiga att utveckla och varför detta är så kritiskt.

CFO:ns nya ansvar i inköp av teknik

CFO:ns roll i inköp av teknik har blivit mer omfattande och komplex än någonsin tidigare. En modern och teknologiskt drivande ekonomifunktion är en ovärderlig tillgång för varje företag. Realtidsdata och detaljerade analyser möjliggör identifiering av nya affärsmöjligheter, vilket accelererar företagets framgång och tillväxt.  

Vi har listat olika typer av teknik som kan göra vardagen för ekonomifunktionen bättre!

Stöd för hållbarhetsredovisning: nya kravet om hållbarhetsrapportering kräver att företag som omfattas av CSRD redovisar sitt hållbarhetsarbete i Årsredovisningen. För att kunna göra det och få tillgång till rätt data behövs rätt systemstöd.

 

Automatiserade ekonomiska processer: Kan dramatiskt effektivisera ekonomifunktionens arbetsflöden genom att minska tidskrävande och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för mer strategiskt arbete och beslutsfattande. 

 

Artificiell intelligens och maskininlärning: Kan användas för att förutsäga finansiella trender, optimera budgetering och förbättra noggrannheten i finansiella prognoser.  

 

Molntjänster: Molnbaserade ekonomi- och lönesystem erbjuder skalbarhet, flexibilitet och tillgång till realtidsdata, vilket är avgörande för snabba beslut. Integrationen av molntjänster underlättar också samarbete över avdelningsgränserna. 

 

Analysverktyg: Avancerade dataanalysverktyg är avgörande för att tolka den stora mängd data som företag genererar. Dessa verktyg kan hjälpa dig som CFO att extrahera värdefulla insikter för att stödja affärsbeslut. 

Kvinna sitter leende i en modern kontorsmiljö, redo att diskutera ekonomifunktion

9 egenskaper och kunskaper att utveckla som CFO

För att framgångsrikt navigera företaget, måste dagens CFO:er inte bara vara en finansiell expert utan också en tekniskt insiktsfull, strategisk ledare som kan driva bolaget rätt i framtiden. Nedan så listar vi nio egenskaper och kunskaper som framtidens CFO bör utveckla:

1. Analytisk förmåga

Att kunna tolka finansiella data och göra insiktsfulla analyser är grundläggande för en CFO. En färdighet som hjälper till att fatta välinformerade beslut och förutsäga framtida trender.

2. Strategiskt tänkande

Som CFO behöver du inte bara fokusera på siffror utan även förstå företagets långsiktiga mål. Att kunna utveckla strategier som driver företaget framåt är avgörande.

 

3. Teknisk förståelse

Med den ökade användningen av teknik och automatisering inom ekonomi, är det viktigt att vara bekant med de senaste digitala verktygen och systemen. En CFO bör kunna förstå och implementera tekniska lösningar som förbättrar effektiviteten.

4. Kommunikationsförmåga

Som CFO måste du kunna kommunicera finansiell information tydligt och effektivt till både interna och externa intressenter. Förmågan att presentera komplexa ekonomiska koncept på ett lättförståeligt sätt kommer att bli viktigt för att driva företaget i en gemensam riktning.

5. Riskhanteringsfärdigheter

Att kunna identifiera, utvärdera och hantera risker är en viktig del av rollen, vilket inkluderar finansiella risker, operativa risker och regelefterlevnad.

6. Affärsmannaskap

Ha en djup förståelse för företagets affärsmodell och bransch. Det gör att du enklare och snabbare kan identifiera möjligheter och hot och arbeta strategiskt med företagets ledning för att nå affärsmålen.

7. Etik och integritet

Med ökad uppmärksamhet på företagsansvar och etik, måste du som CFO säkerställa att företagets beslut är etiskt korrekta och överensstämmer med lagar och regler.

8. Globalt perspektiv

I en allt mer globaliserad ekonomi behöver du ha en förståelse för internationella marknader, valutafrågor och kulturella skillnader. Detta ger ett bredare perspektiv och gör det möjligt att fatta bättre informerade beslut.

9. Hållbarhetsredovisning

Du som CFO får en avgörande roll i att säkerställa att företagets hållbarhetsrapportering är korrekt, pålitlig och uppfyller alla krav enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Betydelsen av att du som CFO har rätt kompetens och verktyg för att säkerställa företagets framgång och lönsamhet blir allt viktigare i framtiden. Genom att kunna balansera risk mot möjlighet, skydda företaget från potentiella hot, säkerställa efterlevnad, och främja lönsamma och hållbara affärsbeslut, kan ni skapa en solid grund för verklig framgång 

En digitaliserad ekonomifunktion är inte automatiskt en effektiv ekonomifunktion

Att integrera teknik i ekonomifunktionen är inte längre ett val utan en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftig. Tekniken erbjuder inte bara möjligheter till kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar utan bidrar även till att ekonomiavdelningen kan agera mer proaktivt och strategiskt.


 
När ekonomiavdelningen utnyttjar tekniken för att optimera sina processer, blir den en ovärderlig tillgång för hela företaget. En modern och effektiv ekonomifunktion kan snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och erbjuda strategiska insikter som hjälper företaget att navigera genom osäkra tider. Dessutom möjliggör tillgången till realtidsdata och detaljerade analyser att företaget kan identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter, vilket accelererar tillväxt och innovation. 

 

Upptäck marknadens mest automatiserade ekonomi- och lönesystem där ekonomikonsulter med expertis från SaaS– och konsultbranschen ingår i den fasta månadskostnaden.

Vanliga frågor och svar

Ekonomifunktionens roll är att hantera företagets ekonomiska aktiviteter, inklusive bokföring, budgetering, rapportering, skattehantering och finansiell planering, för att säkerställa korrekt ekonomisk information och stödja beslutsfattandet.

 

Vad är ekonomifunktionens roll?

Fördelarna med outsourcing av ekonomifunktionen inkluderar kostnadsbesparingar, tillgång till specialiserad expertis, förbättrad effektivitet, och möjligheten för företaget att fokusera på sina kärnverksamheter istället för administrativa uppgifter.

 

Vad är fördelarna med outsourcing av ekonomifunktionen?

En digital ekonomifunktion medför fördelar som ökad effektivitet, bättre datanoggrannhet, realtidsinsikt i finansiell information, förbättrad säkerhet och minskad pappersanvändning, vilket bidrar till en mer hållbar verksamhet.

Vilka fördelar medför en digital ekonomifunktion?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

2 min läsning • 13 februari 2024 • Tillväxt

PE Accounting presenterar starkt resultat och rekordtidig bokslutsredovisning

PE Accounting, en ledande leverantör av ekonomi- och lönetjänster för tjänstebolag, har idag presenterat sitt årsbokslut för 2023. Bolaget redovisar en nettoomsättning på 178 MSEK, en ökning med 25% jämfört med föregående år. Årsbokslutet har slutförts och reviderats redan i januari 2024.

”Vi är glada att kunna presentera ett starkt resultat för 2023,” säger Pontus Björnsson, VD på PE Accounting. ”Tillväxten bekräftar att vårt erbjudande är relevant och attraktivt för tjänstebolag som söker effektiva och flexibla lösningar för ekonomi- och lönehantering.”

 

Effektivt system och starkt fokus på kundnöjdhet
PE Accountings framgångsrika strategi bygger på ett effektivt och innovativt system för ekonomi- och lönehantering. Systemet möjliggör automatisering av tidskrävande processer, vilket ger ökad kontroll och transparens över företagets ekonomi.

 

”Vi har ett starkt fokus på kundnöjdhet och strävar kontinuerligt efter att förbättra våra tjänster,” säger Pontus Björnsson. ”Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en modern och effektiv lösning som underlättar deras vardag.”PE Accounting ser optimistiskt på framtiden och är övertygade om att de kan fortsätta att växa och leda branschen

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

PE Accounting — Det hemliga knepet som fick mig att lyckas — nu tar jag det till Loop

5 min läsning • 1 september 2023 • Tillväxt

 

Det här inlägget har jag skrivit som en del i ett samarbete med det svenska Saas-bolaget PE Accounting som levererar ett ekonomi- och lönesystem där ekonomerna ingår i tjänsten. Jag har använt PE i flera år och är otroligt nöjd med deras tjänst, därför är jag så stolt över att vi fortsätter att jobba ihop! 

Det finns många råd för hur man ska driva ett framgångsrikt företag: Människorna är de viktigaste för ett företags framgång. Du måste lösa ett problem för dina kunder. Ut och sälj tidigt. Och så vidare. 

 

Men nu ska jag berätta om ett knep som jag upptäckte för några år sedan och som varit direkt avgörande för både mig och Breakit som jag jobbade för då (och fortfarande är delägare i, för transparensens skull). 

 

Låt mig bara ge lite bakgrund: 

 När jag tillträdde som vd för Breakit 2019 hade jag jobbat som affärsutvecklingschef i tre år och mitt uppdrag var nu att vända företaget till vinst. Breakit gick inte alls dåligt, tvärtom, utan vi hade valt att investera pengar i verksamheten under de första åren. Men nu kunde vi inte längre förlita oss på riskkapital utan behövde efter tre och ett halvt år stå på egna ben. 

En dålig strategi

Det enklaste sättet att vända till vinst är förstås att bara kapa kostnader. Du drar ut alla företagets kostnader på en lista och sen sätter du igång att stryker. Det behöver inte ens vara särskilt dramatiskt – du undviker bara att anställa på nytt när någon slutar och steker nya satsningar. På detta sätt kan du spara åtskilliga miljoner och alla kommer att applådera dig. 

 

Det här funkar jättebra om du dragit på dig för mycket kostnader och behöver spara. Men om det handlar om att både öka lönsamheten och få företaget att växa, så är det en dålig strategi. För efter att ha fått stående ovationer för att du ökat vinsten kommer de där sparpaketen på ett eller annat sätt att märkas på tillväxten. Det är oundvikligt. 

Vad gör man i en sådan situation?

Det är här det “magiska” knepet kommer in i bilden: Du börjar tänka som en CFO. Det vill säga: du skaffar dig stenkoll på företagets intäkter och kostnader, lönsamhet på samtliga produkter och framförallt blir du bäst på att sätta prognoser framåt som du hela tiden uppdaterar ju mer information du får. Utefter dessa prognoser kan du sedan agera på olika sätt för att öka intäkterna.

Debit hit och kredit dit

Det är här ekonomisystemet kommer in i bilden. Tro det eller ej – men innan jag tillträdde som vd hade jag aldrig riktigt jobbat i ett sådant. Jag gjorde kalkyler i Excel men det var ungefär det. 

 

Så när jag introducerades till PE Accounting var det lite av en ny värld för mig, som jag inte bara gillade. Debet hit och kredit dit, måste jag lära mig sådant nu? 

 

Men nej, PE är till hälften ett automatiserat ekonomisystem och till hälften redovisningsbyrå. Varje gång en faktura kommer in i systemet taggas den automatiskt upp på rätt projekt och affärsområde, och du behöver bara dubbelkolla och sen godkänna. Jag tog också hjälp av en student som skötte faktureringen några dagar i veckan, så även intäktssidan rullade på utan min involvering. 

Sen gjorde jag såhär:

    1. Jag skaffade mig koll

Jag gick igenom samtliga affärsområden och produkter vi hade, från läsarintäkter till event till banners. I PE kan man enkelt sätta upp affärsområden men också projekt så att man kan se resultatet i realtid. Jag kunde till exempel klicka mig in på premium-affärsområdet eller ett event och direkt se hur det låg till.  

 

    1. Jag uppdaterade min budget

Eftersom jag är ett kontrollfreak så hade jag parallellt ett dokument i Google drive där jag förde in historiken och även gjorde prognoser för framtiden. Det första var egentligen helt onödigt eftersom allt fanns i PE, men det kändes tryggt och jag gjorde det för att lära mig. Varje vecka – ibland varje dag – gick jag in i PE och kollade hur vi låg till på varje affärsområde och produkt. 

 

    1. Jag gjorde prognoser

Utifrån denna information kunde jag uppdatera hur jag trodde att försäljningen och kostnaderna skulle förändras framåt. Det är detta som kallas prognostisering. Jag kunde också i PE Accounting jämföra hur det sett ut förra året under samma månad, för att få ytterligare data. Slutligen la jag till lite magkänsla som väl egentligen är erfarenhet – och jag kunde göra allt mer pricksäkra prognoser. 

 

    1. Jag agerade på prognoserna

Och nu kommer slutklämmen: vi agerade efter prognoserna. Om vi till exempel såg att det började barka åt fel håll på ett visst affärsområde, då kunde vi enkelt lägga in en extra marknadsföringsrejd, eller en extra aktivitet som kunde dra in pengar lite senare under året – eller vad det nu kunde vara. 

 

Jag kunde också snabbt dra slutsatser om intäktsbudgeten på vissa projekt var realistiska eller om vi varit över-optimistiska och borde sänka dem. Men allra helst som sagt: addera aktiviteter så att vi kunde dra in mer pengar där det behövdes. Slutligen satte vi upp mål (vi använde OKR-modellen) som lirade med de ekonomiska målen. 

Slutsats

På detta sätt kunde jag tillsammans med mina kollegor bit för bit driva mer lönsamma och intäktsdrivande projekt. Självklart var det flera andra saker som spelade in, som att företaget tog mer fart, vi lanserade en betalvägg och överlag blev mer kända. Men jag vågar påstå att detta var en väldigt viktig komponent. 

 

För mig personligen var det också extremt lärorikt att börja jobba så här. Min favoritstund på dagen blev när jag lagt barnen, kokat en kopp te och loggat in på PE Accounting. Sen satt jag där och surfade runt bland resultatrapporterna, funderade och uppdaterade mitt dokument. Jag kände ett stort lugn, även de perioder då siffrorna pekade åt helt fel håll. 

 

Alla dessa lärdomar tar jag förstås med mig in i mitt nya företag Loop. Jag har nu fått hjälp av de vassa personerna på PE Accounting med att sätta upp Loops processer och jag längtar efter att intäkterna ska börja rulla in så att jag kan få sitta där på kvällen med min kopp te och surfa runt, uppdatera och agera. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #5

2 min läsning • 31 augusti 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur hittar du det egentligen?

 

→ Tillväxttipset #5 Fördelar med dynamisk & rörlig budget!

Jamen 2024 ser ju både lovande och osäkert ut! Därför är det extra viktigt för dig att se din budget som dynamisk och anpassningsbar så att du snabbt kan ställa om när det behövs. Statiska budgetar är användbara, men de faller ofta platt när det gäller att hantera snabba marknadsförändringar.

 

💡Därför tipsar panelen tipsar om dynamisk budgetering:

 

Budgetstrategin tar hänsyn till fluktuationer i intäktsflöden och oväntade utgifter, vilket hjälper dig att proaktivt anpassa budgeten efter ekonomiska förändringar.

 

→ 2 strategier för framgångsrik budgetering:

Att kontinuerligt övervaka och jämföra budgeten med faktiska siffror ofta och löpande, gör dig snabbare uppmärksam på eventuella avvikelser och mer anpassningsbar.

 

1.🔮Scenarioanalys – Skapa olika budetscenarier som inkluderar både tillväxt och nedgång. Analysen hjälper dig att förutse utmaningar och förbereda organisation, styrelse & ledning på båda utfallen samt vilka actions som vidtas beroende på scenariot.

 

2.📈Kvartalsbudgetering – Att arbeta med ett kvartal i taget ger dig utrymme att kontinuerligt justera och anpassa budget baserat på nuläge. Strategin är extra bra när snabba omställningar kan vara avgörande för att dra nytta av ekonomiska möjligheter eller minska förluster.

 

 

Vill du ha fler budgetering och tillväxttips? Ta en titt på vårt webinar där Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur.

 

#Budgetplanering #Tillväxtstrategi #DynamiskBudget #KvartalsvisBudgetering #Lågkonjunktur #EkonomiTips #Budgetjustering

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #4

1 min läsning  •  23 augusti 2023  •  Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen?

 

→ Tillväxttipset # 4 Minska kostnader smart & var kreativ!👇

 

💡 Så minskar du kostnaderna smart!

 

Var försiktig med att direkt dra ner på kostnadsposter utan att förstå konsekvenserna! Du behöver regelbundet titta på realtidsuppdaterad och tillförlitlig data för att dra rätt slutsatser och minimera riskerna.

 

Ett vanligt exempel som vi ofta stöter på är att företag kapar marknadsbudgeten, avvecklar konsulter eller gör sig av med personal – utan att analysera data. För en mindre marknadsbudget kan det t.ex. innebära mindre synlighet, färre leads och färre affärer.

 

💡 Var kreativ! Mer “bang for the buck” – Hur kan du uppnå samma resultat med mindre pengar? Eller våga testa nya koncept utan att det blir för kostsamt?

 

En klassisk marknadspost är mässor, och mässor är dyrt – vi vet! Även att delta på alla happenings runt mässan är också kostsamt. Men det kan också vara väldigt viktigt för företag att synas på mässor relevanta för målgruppen. Så hur kan du tänka för att uppnå samma, eller till och med bättre resultat, med en mindre peng?

 

Monter- och mässkostnad + middag/frukost/mingelkostnad = jättedyrt

 

→ Istället för att köpa hela mässshebang:et kan du välja att endast ställa ut – och tillsammans med en partner anordna en egen middag för prospekts och kunder. Det kostar både mindre och tar dig närmre kunderna. Är det riktigt kärvt i kassan kan du också partna upp med samarbetspartners för att dela på kostnaden för eventytan 😊

 

💡 Vill du veta ha fler tillväxttips? Ta en titt på vårt webinarium där panelen, bestående av Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting, diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur! https://lnkd.in/d_NYrqJT

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #3

2 min läsning • 29 juni 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 3 👇

 

💸 Kassaflödesanalys!

 

Vart tar dina pengar vägen? Ju tydligare och mer uppdaterade siffror du har, desto snabbare kan du agera. Ha koll på detaljerna för att säkra kassan och snabbt identifiera trender med hjälp av en kassaflödesanalys.

 

Genom att ta fram en detaljerad kassaflödesanalys, gärna kvartalsvis, kan du hålla koll på vart pengarna faktiskt tar vägen. Investerar vi som planerat eller försvinner pengarna någon annanstans? En kassaflödesanalys är ett bra verktyg för att hålla koll på trender och kunna fatta grundade beslut baserade på data.

 

Åtgärder du kan vidta baserat på en kassaflödesanalys:

 

👉 Få underlag för att förhandla med leverantörer och kunder om exempelvis förlängd betaltid till leverantörer och kortare betaltid för kunder. På så sätt kan du minska gapet mellan leverans och tillgängliga pengar på banken.

 

👉 Se om kunder faktiskt betalar i tid och isåfall undersöka detta vidare för att identifiera och hantera kunder som regelbundet missar betalningar. Att exempelvis stoppa leveransen till en kund hjälper dig att inte ligga ute med pengar och motiverar kunden att betala i tid nästa gång.

 

👉 Ta datadrivna beslut vid budgeteringen – Är det tomt i kassan och vart tar pengarna vägen? Vad binder kapital i verksamheten och vilka trender påverkar likviditeten? Genom att analysera kassaflöden kan du identifiera perioder som historiskt sett haft kassaunderskott eller överskott, vilket möjliggör bättre resursallokering och strategisk planering.

 

En kassaflödesanalys hjälper dig helt enkelt att få en tydlig bild av likviditeten, planera och budgetera mer effektivt, utvärdera lönsamheten och fatta beslut baserade på ekonomiska realiteter.

 

Vill du veta mer om kassaflödesanalys och få fler tillväxttips? Ta en titt på vårt webinar där panelen, bestående av Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting, diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #2

2 min läsning • 20 juni 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 2 👇

 

💡Lönekartläggning!

 

Genom att kartlägga hur ditt bolags löner står sig mot branschen kan du proaktivt skydda företaget från oförutsedda uppsägningar på grund av missnöje hos anställda över att inte ha marknadsmässig lön – och du kan också gardera dig för när en anställd vill ha mer i lön.

 

Personal är den största kostnadsposten för företag och genom att använda lönekartläggning kan du arbeta proaktivt på två sätt:

 

1. När en anställd vill ha mer i lön kan du jämföra dennes lön med branschen, rollen och regionen för att få rätt argument att ge rätt lön till personen. Om den anställda kräver mer i lön på grund av att hen kanske inte anser sig ha marknadsmässig lön, kan du enkelt och tryggt visa på rätt underlag genom lönekartläggning. Kostnadskalkylen för att ge en anställd t.ex. 3 000 kr mer i månadslön kostar företaget (inklusive avgifter och skatter) cirka 58 000 kr per år.

 

2. När en anställd är underbetald och väljer att avsluta sin tjänst hos dig utan att du får möjlighet att justera lönen. Många anställda är rädda för att förhandla om lönen trots att de känner missnöje över den. Istället söker de sig till en annan arbetsgivare som erbjuder högre lön istället för att faktiskt prata med sin chef om en eventuell löneökning. Kostnadskalkylen för att behöva ersätta en anställd som slutar kan kosta företaget mellan 50 000 och 500 000 kr (beroende på rekryteringskanal, utfasning, utbildning och förlorade intäkter på grund av personalbrist).

 

Och då har vi ännu inte nämnt kostnaderna för en felrekrytering! Snittkostnaden för en felrekrytering ligger på 700 000 kr. Det är en riskabel affär att inte kartlägga löner och se till att de är marknadsmässiga!

 

Med hjälp av lönekartläggning kan du proaktivt behålla nyckelpersoner i organisationen med rätt lön – samtidigt som du kan föra fram rätt argument vid löneförhandlingar för att säkerställa marknadsmässig lön.

 

Vill du veta mer om lönekartläggning och få fler tillväxttips? Ta en titt på vårt webinar där panelen bestående av Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #1

2 min läsning • 16 maj 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 1 👇

 

💡 Uppföljning!

 

Ekonomisk uppföljning hjälper dig att ta välgrundade beslut kring vilka områden du ska fokusera på och var du borde optimera dina resurser för att driva lönsam

tillväxt 🚀

 

Sofie Ovesen sa det bäst i vårt förra webinar med tema lönsam tillväxt: ”Använd en systemleverantör där du kan jobba med uppföljning i flera dimensioner. Kategorisera, tagga och följ upp på olika nivåer. På så sätt kan du följa upp varje månad och identifiera hur lönsamheter skiljer sig mellan kundstorlekar, avdelning och land.”

 

Så här kan du arbeta med kategorier och dimensioner i din organisation! 💼💰

 

🌍 Geografi: Titta på ekonomiska resultat per region eller land. Vilka områden är riktiga guldgruvor? Fokusera resurserna där för maximal lönsamhet!

 

💼  Projekt: Om du som tjänstebolag har ett långtgående projekt så kan du följa upp specifikt det projektet för att se t.ex. vinstmarginal. Det är inte helt ovanligt att företag inte följer upp längre uppdrag/projekt och därmed inte har en aning om de gick med vinst eller förlust!

 

💸 Kundsegment: Utforska olika kundgrupper baserat på bransch, storlek eller beteendemönster. Vilka segment är mest lönsamma? Sikta in dig på dem för att öka lönsamheten!

 

⭐️ Produkt/tjänst: Genom att kategorisera och följa upp ekonomiska resultat för olika produktlinjer eller tjänster kan du identifiera vilka som bidrar mest till företagets lönsamhet.

 

👩‍💼 Avdelningar och organisation: Vilka avdelningar genererar mest lönsamhet? Identifiera vilka som genererar hög lönsamhet och vilka som kanske behöver effektiviseras eller åtgärdas. Det kan hjälpa dig att optimera dina interna processer och resursallokering för ökad lönsamhet!

 

💸Försäljningskanaler: Följ försäljningsdata från olika kanaler. Vilka kanaler levererar mest pengar? Fokusera dina marknadsföringsinsatser och investeringar på de mest framgångsrika kanalerna för att växa hållbart!

 

💳 Kostnadsstrukturer: Genom att analysera och följa upp olika kostnadskategorier som system, personal, marknadsföring eller driftskostnader kan företaget identifiera områden där kostnadsbesparingar eller effektiviseringar kan göras. Det kan bidra till att öka lönsamheten och frigöra resurser för tillväxtinitiativ🚀

 

Vill du ha mer inspiration om hur du hittar lönsam tillväxt? Kika på vårt senaste webinar här. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

3 min läsning • 26 augusti 2022 • Tillväxt

Rätt kunskap i rätt tid — så ökar du din tillväxttakt

För snabbväxande bolag är realtidsrapporter nyckeln till viktiga insikter i bolaget. Du vill ha uppdaterad kunskap hur ditt bolag mår just nu, vilka satsningar som funkar och vilka satsningar som behöver ses över för att generera de resultat som krävs. Du vill lägga tid på just analysen, istället för administration. Detta kan tyckas vara en självklarhet för tillväxtbolag men tyvärr tvingas många att klara sig utan då man lägger tid på tidsödande uppgifter istället för just analys.

Bokföring kommer som en naturlig del för dig som driver företag. Det är ett måste och utgör dessutom grunden för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra företaget mot de mål du ställt upp. För att säkerställa att du har rätt material att utgå från görs månadsbokslut för att stämma av och fastställa alla siffror. En återkommande uppgift som lätt kan ta ett par veckor.

 

Med rätt metod och system går det att göra på ett par dagar istället – något som kan få stora effekter på ditt bolag. Är du nyfiken på hur vi lyckas stänga böckerna så snabbt? Här under förklarar jag hur vi arbetar!

Automation

Självklart ligger en stor del utav svaret i automatiken som finns i PE systemet, det möjliggör att vi som konsulter kan arbeta effektivare med månadsbokslutet. Vi får hjälp av systemet att urskilja vad vi behöver fokusera på, exempelvis om något inte stämmer. Det som redan stämmer behöver vi helt enkelt inte checka av, det har PE kontrollerat automatiskt och markerat som godkänt och klart! Därför hamnar vårt fokus på rätt saker och du som kund kan känna dig trygg med att vi kontrollerar din bokföring lugnt och effektivt.

Personberoende

Som komplement till automationen kan vi stänga ett månadsbokslut så pass snabbt tack vare en noggrann struktur och process. I grund och botten följer vi samma process och struktur i samtliga bolag, sen anpassar vi och skräddarsyr det i den mån det behövs. Internt har vi även höga krav på dokumentation och information i systemet vilket resulterar i att vi som konsulter kan hjälpas åt istället för att allt hänger på att en specifik person är på plats för att månadsbokslutet ska stängas i tid. Månadsbokslutet är personoberoende!

Systemstöd

Både kund och konsult kan lita på att systemet löpande håller koll på viktiga saker. Exempelvis stämmer systemet av delar som kundfordringar och leverantörsskulder varje natt. Det gör att vi kan agera på felaktigheter så fort som möjligt istället för att invänta ett månadsbokslut för att upptäcka att något har blivit fel i början utav månaden. Blir felen hanterade direkt när de uppstår blir månadsbokslutsarbetet mycket effektivare. Risken att hamna efter i tidsplanen minimeras eftersom ev. fel åtgärdats redan innan vi passerar månadsskiftet snarare än efter som vanligtvis är fallet.

Proaktiv ekonomi

Krävs det någonting mer än automation och strukturerade processer? Det ska inte stickas under stolen att ett gott samarbete mellan kund och konsult gör den där stängningen ännu bättre och ännu snabbare. Vi som konsulter är vassa på bokföringen och ni som kunder kan er verksamhet bäst! Och ibland behöver vi information om vad som hänt i verksamheten för att dokumentera vad som skett i månadsboksluten på bästa sett, får vi den informationen i tid från våra kunder, då är vi hemma.

 

Med 27 automatiska processer, dedikerade konsulter som följer upp och analyserar bokföringen och ett gott samarbete får du en trygg avstämning på din verksamhet, varje månad! Tech with a human touch när det är som bäst.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?