9 min läsning • 2024 • Tillväxt

Gör stora kostnadsbesparingar
& bli redo för tillväxt med framtidens ekonomifunktion

Är din ekonomifunktion i toppform för att möta framtiden? Och varför kommer företags som investerat i sin digitala infrastruktur ligga före konkurrenterna och snabbare kunna skala upp affären, när konjunkturen väl vänder upp igen? Svaret på det, och hur du gör stora kostnadsbesparingar med en modern ekonomifunktion får du i den här artikeln! 

Låt oss reda ut vilka förändringar som skett på ekonomifunktionen de senaste åren, vilka möjligheter som kommer med den nya tekniken, hur rollen som CFO kan komma att utvecklas samt hur ditt företag kan dra fördelar från en modernare ekonomifunktion. 

Man och kvinna granskar en bärbar dator i en modern kontorsmiljö, samarbetar om ekonomifunktioner

Varför har inte alla ekonomifunktioner automatiserat bort administrativt arbete?

De flesta ekonomiavdelningar hävdar idag att de är digitaliserade och moderna – men långt ifrån alla kan säga att de är effektiva. Bara för att du har allt i molnet betyder det inte att du fått ut den fulla potentialen från det som kommer med tekniken: automatisering.
Automation kan ibland bli ett begrepp som kan skrämma människor som missuppfattar det som att någonting tekniskt kommer att ta deras jobb ifrån dem. Men så är ju inte fallet.

  

Det är viktigt att förstå hur tekniken kan avlasta dig med monotona och, ja, nu säger vi det, rentav tråkiga arbetsuppgifter som inte en stimulerar lilltån. Tänk dig en arbetsmiljö där du får arbeta med det du tycker är kul och låta teknik göra det tråkiga åt dig så att du istället kan lägga din tid på sånt som är stimulerande och värdeskapande. Vad mycket bättre och snabbare beslut och analyser du hade kunna gjort då?

 

Frågan vi ställer oss nu är: varför gör då inte alla den här förflyttningen och digitaliserar och automatiserar ekonomiprocesserna, som sen flera år tillbaka är en beprövad metod för att ta bort manuellt, administrativt arbete?

 

Svaret är: Du. Eller ja, inte du-du, men människan. För vi är så fruktansvärt rädda för förändring och vill sällan rucka på något som funkar mot något som är bättre. Och sen är det vår tid också. Eftersom vi är så otroligt belamrade med arbetsuppgifter och administration och viktiga beslut, har vi inte tiden att implantera något nytt. Tänk om det bara fanns någonting som skulle ge oss lite frid och tid över. 

 

Marknadens mest automatiserade ekonomitjänst

Kvinna i svart kavaj och vit kjol går nedför trappa med en bärbar dator, symboliserar effektiv ekonomifunktion

Storbolagens ekonomisystemstöd blir tillgängligt för små- och medelstora bolag

Den senaste åren har vi sett en signifikant skiftning i hur företag moderniserar sig sin ekonomihantering. Från att fokuset legat på manuell bokföring och rapportering, har många organisationer börjat utforska och implementera teknologiska lösningar som automatisering och AI. Den nya typen av teknik och innovationer har möjliggjort en helt ny nivå av effektivitet och noggrannhet, vilket i sin tur har frigjort värdefull tid för ekonomipersonalen att fokusera på mer strategiska uppgifter och på att ta bättre beslut. 

 

Tänk att förr var det bara större företag med större resurser på ekonomiavdelningen och dyra ERP-system som kunde arbeta mer affärsorienterat och träffsäkert utifrån realtidsuppdaterade ekonomiska siffror. Nu har den nya tekniken, tillsammans med automation, tillgängliggjort att även små- och medelstora bolag har fått tillgång till samma systemstöd, fast till en mer rimlig peng. 

 

Automatisering och AI har öppnat upp för nya möjligheter inom ekonomifunktionen, där fokus kan flyttas från repetitiva uppgifter till mer värdeskapande aktiviteter som analys, budgetering och strategisk planering. Den här typen av teknologier erbjuder också en snabbare tillgång till data och insikter, vilket möjliggör mer agila beslutsprocesser baserade på realtidsinformation.  

 

Nu får storbolagen se upp! För rätt digital infrastruktur ger alla bolagsstorlekar rätt förutsättningar. 

Man och kvinna med färgglada post-it lappar, brainstormar om ekonomifunktioner.

Automation och rätt systemstöd på ekonomi = stor konkurrensfördel

Om inte effektivare processer och besparingar av tid kan övertyga tillräckligt för att se till att ekonomifunktionen har rätt systemstöd, så får vi testa något annat.

 

Det går inte att understryka det tillräckligt hur betydande det är för företag att på detaljnivå följa sina intäkter och utgifter. Och som Sickan hade sagt, om du “in i minsta detalj” hade kunde dissekera vilka affärsområden, produkter eller tjänster, geografiskt område eller projektnivå som är lönsammast, mest kostsamt eller har störst potential, hade du med största sannolikhet blivit både mer lönsam och mer konkurrenskraftig.

 

Genom att följa dessa siffor – i realtid dessutom – får du en enorm fördel gentemot konkurrenterna i att kunna ta snabbfotade beslut, våga riska rätt eller att strypa något som inte fungerar. I en alltmer digitaliserad värld, är företag som effektivt utnyttjar teknologi och data mer konkurrenskraftiga. Tekniken ger tillgång till data och insikter som är nödvändiga för snabba och välgrundade beslut. 

Man och kvinna arbetar tillsammans vid ett bord i en grönskande kontorsmiljö, fokuserade på ekonomifunktion.

Data och nyckeltal som hjälper dig identifiera nya och befintliga källor till lönsamhet

Att effektivt navigera i företagets finansiella landskap kräver noggrann övervakning och analys av relevanta nyckeltal och indikatorer. Vi behöver inte berätta för dig vikten av att övervaka företagets finansiella hälsa, identifiera möjligheter till lönsamhet och reagera snabbt på förändrade ekonomiska förhållanden. Men vad vi kan dela med oss är en lista nedan på viktiga KPI:er och indikationer: 
 

1. Likviditetsmått

Kassalikviditet: Förmågan att betala kortfristiga skulder med kortfristiga tillgångar.

2. Kassaflödesanalys:

Operativt kassaflöde: Inflöde och utflöde av kontanter från företagets primära verksamhet.

 

Fritt kassaflöde: Tillgängligt kassaflöde för distribution till stakeholder efter kapitalinvesteringar. Där högt värde indikerar god lönsamhet och likviditet. 

3. Lönsamhetsmått

Bruttomarginal (%): Intäkter minus kostnad för sålda varor dividerat med intäkter. Visar hur effektivt företaget producerar/var säljer sina produkter. 

 

Rörelsemarginal (EBIT Marginal): Driftresultat dividerat med totala intäkter. Mäter företagets lönsamhet före ränta och skatt.

 

Nettomarginal (%): Nettoresultat dividerat med totala intäkter. Visar den totala lönsamheten efter alla kostnader. 

4. Skuldsättningsgrad

Företagets skuldsättningsgrad: Totala skulder dividerat med totalt eget kapital. Ett högre värde kan indikera högre risk men också högre potentiell avkastning. 

5. Kundbetalningsmönster

Genomsnittlig kundfordringstid: Hur snabbt kunder betalar sina fakturor. Lång DSO kan indikera långsamma betalningar och potentiellt likviditetsproblem.

 

Kundnöjdhet och återköpsfrekvens: Indirekta mått som kan påverka långsiktig lönsamhet och kassaflöde. 

6. Operativa nyckeltal

Kostnad per omsatt krona: Mäter effektiviteten i kostnadsstruktur och skalbarhet i affärsmodellen. 

 

Marknadsförings ROI: Avkastning på investeringar i marknadsföring som hjälper till att utvärdera effektiviteten av marknadsföringsinsatser. 

7. Benchmarking och skalbarhet

Jämförelsetal med konkurrenter och branschsnitt: Att kontinuerligt jämföra dessa KPI:er med konkurrenter och branschgenomsnitt kan ge insikter om företagets position och potential för förbättring. 

 

Skalbarhetsindikatorer: T.ex. förmågan att öka intäkterna utan proportionellt ökade kostnader. En hög skalbarhet indikerar potential för ökad lönsamhet. 

Kan du regelbundet övervaka och analysera dessa KPI:er och indikatorer hjälper du inte bara till med att identifiera nuvarande styrkor och svagheter i företagets finansiella ställning, utan också nya och befintliga möjligheter till lönsamhet. 

Kvinna i grå kavaj arbetar vid en laptop, representerar effektiv hantering av ekonomifunktion

Framtidens ekonomifunktion – en stor del av företagets framtid

I en värld där den ekonomiska konjunkturen ständigt förändras, är förmågan att snabbt ställa om och hitta nya vägar till lönsamhet avgörande. En framåtblickande ekonomifunktion, stärkt av teknologiska innovationer, är nyckeln till att säkerställa att företag inte bara överlever utan också blomstrar i denna dynamiska miljö. Genom att fortsätta att omfamna tekniken och dess potential, kommer ekonomiavdelningen att spela en central roll i att forma företagets framtid och bidra till långsiktig framgång. 

Den nya rollen som CFO

Ekonomiavdelningen kommer inte enbart att ha rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen, utan förväntas ta en mer rådgivande roll. Detta ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling. För att vara relevant även i framtiden, behöver ekonomiavdelningen utvecklas, bli effektivare och öka inslaget av automatisering. 

 

Som CFO i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö, står du inför den ständiga utmaningen att inte bara hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, utan också att ligga steget före. Att anamma rätt teknologi, tillsammans med att utveckla relevanta egenskaper och kunskaper, är avgörande för att effektivisera ekonomifunktionen, driva innovation och säkerställa företagets långsiktiga framgång. Här utforskar vi vilken teknologi som är viktig att omfamna, vilka egenskaper och kunskaper som är viktiga att utveckla och varför detta är så kritiskt.

CFO:ns nya ansvar i inköp av teknik

CFO:ns roll i inköp av teknik har blivit mer omfattande och komplex än någonsin tidigare. En modern och teknologiskt drivande ekonomifunktion är en ovärderlig tillgång för varje företag. Realtidsdata och detaljerade analyser möjliggör identifiering av nya affärsmöjligheter, vilket accelererar företagets framgång och tillväxt.  

Vi har listat olika typer av teknik som kan göra vardagen för ekonomifunktionen bättre!

Stöd för hållbarhetsredovisning: nya kravet om hållbarhetsrapportering kräver att företag som omfattas av CSRD redovisar sitt hållbarhetsarbete i Årsredovisningen. För att kunna göra det och få tillgång till rätt data behövs rätt systemstöd.

 

Automatiserade ekonomiska processer: Kan dramatiskt effektivisera ekonomifunktionens arbetsflöden genom att minska tidskrävande och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för mer strategiskt arbete och beslutsfattande. 

 

Artificiell intelligens och maskininlärning: Kan användas för att förutsäga finansiella trender, optimera budgetering och förbättra noggrannheten i finansiella prognoser.  

 

Molntjänster: Molnbaserade ekonomi- och lönesystem erbjuder skalbarhet, flexibilitet och tillgång till realtidsdata, vilket är avgörande för snabba beslut. Integrationen av molntjänster underlättar också samarbete över avdelningsgränserna. 

 

Analysverktyg: Avancerade dataanalysverktyg är avgörande för att tolka den stora mängd data som företag genererar. Dessa verktyg kan hjälpa dig som CFO att extrahera värdefulla insikter för att stödja affärsbeslut. 

Kvinna sitter leende i en modern kontorsmiljö, redo att diskutera ekonomifunktion

9 egenskaper och kunskaper att utveckla som CFO

För att framgångsrikt navigera företaget, måste dagens CFO:er inte bara vara en finansiell expert utan också en tekniskt insiktsfull, strategisk ledare som kan driva bolaget rätt i framtiden. Nedan så listar vi nio egenskaper och kunskaper som framtidens CFO bör utveckla:

1. Analytisk förmåga

Att kunna tolka finansiella data och göra insiktsfulla analyser är grundläggande för en CFO. En färdighet som hjälper till att fatta välinformerade beslut och förutsäga framtida trender.

2. Strategiskt tänkande

Som CFO behöver du inte bara fokusera på siffror utan även förstå företagets långsiktiga mål. Att kunna utveckla strategier som driver företaget framåt är avgörande.

 

3. Teknisk förståelse

Med den ökade användningen av teknik och automatisering inom ekonomi, är det viktigt att vara bekant med de senaste digitala verktygen och systemen. En CFO bör kunna förstå och implementera tekniska lösningar som förbättrar effektiviteten.

4. Kommunikationsförmåga

Som CFO måste du kunna kommunicera finansiell information tydligt och effektivt till både interna och externa intressenter. Förmågan att presentera komplexa ekonomiska koncept på ett lättförståeligt sätt kommer att bli viktigt för att driva företaget i en gemensam riktning.

5. Riskhanteringsfärdigheter

Att kunna identifiera, utvärdera och hantera risker är en viktig del av rollen, vilket inkluderar finansiella risker, operativa risker och regelefterlevnad.

6. Affärsmannaskap

Ha en djup förståelse för företagets affärsmodell och bransch. Det gör att du enklare och snabbare kan identifiera möjligheter och hot och arbeta strategiskt med företagets ledning för att nå affärsmålen.

7. Etik och integritet

Med ökad uppmärksamhet på företagsansvar och etik, måste du som CFO säkerställa att företagets beslut är etiskt korrekta och överensstämmer med lagar och regler.

8. Globalt perspektiv

I en allt mer globaliserad ekonomi behöver du ha en förståelse för internationella marknader, valutafrågor och kulturella skillnader. Detta ger ett bredare perspektiv och gör det möjligt att fatta bättre informerade beslut.

9. Hållbarhetsredovisning

Du som CFO får en avgörande roll i att säkerställa att företagets hållbarhetsrapportering är korrekt, pålitlig och uppfyller alla krav enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Betydelsen av att du som CFO har rätt kompetens och verktyg för att säkerställa företagets framgång och lönsamhet blir allt viktigare i framtiden. Genom att kunna balansera risk mot möjlighet, skydda företaget från potentiella hot, säkerställa efterlevnad, och främja lönsamma och hållbara affärsbeslut, kan ni skapa en solid grund för verklig framgång 

En digitaliserad ekonomifunktion är inte automatiskt en effektiv ekonomifunktion

Att integrera teknik i ekonomifunktionen är inte längre ett val utan en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftig. Tekniken erbjuder inte bara möjligheter till kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar utan bidrar även till att ekonomiavdelningen kan agera mer proaktivt och strategiskt.


 
När ekonomiavdelningen utnyttjar tekniken för att optimera sina processer, blir den en ovärderlig tillgång för hela företaget. En modern och effektiv ekonomifunktion kan snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och erbjuda strategiska insikter som hjälper företaget att navigera genom osäkra tider. Dessutom möjliggör tillgången till realtidsdata och detaljerade analyser att företaget kan identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter, vilket accelererar tillväxt och innovation. 

 

Upptäck marknadens mest automatiserade ekonomi- och lönesystem där ekonomikonsulter med expertis från SaaS– och konsultbranschen ingår i den fasta månadskostnaden.

Vanliga frågor och svar

Ekonomifunktionens roll är att hantera företagets ekonomiska aktiviteter, inklusive bokföring, budgetering, rapportering, skattehantering och finansiell planering, för att säkerställa korrekt ekonomisk information och stödja beslutsfattandet.

 

Vad är ekonomifunktionens roll?

Fördelarna med outsourcing av ekonomifunktionen inkluderar kostnadsbesparingar, tillgång till specialiserad expertis, förbättrad effektivitet, och möjligheten för företaget att fokusera på sina kärnverksamheter istället för administrativa uppgifter.

 

Vad är fördelarna med outsourcing av ekonomifunktionen?

En digital ekonomifunktion medför fördelar som ökad effektivitet, bättre datanoggrannhet, realtidsinsikt i finansiell information, förbättrad säkerhet och minskad pappersanvändning, vilket bidrar till en mer hållbar verksamhet.

Vilka fördelar medför en digital ekonomifunktion?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?