Jakten på hållbarhetsdata — så hittar du siffrorna du ska rapportera

11 min läsning • 24 augusti 2022 • Hållbarhet

 

Hållbarhetsredovisning blir en alltmer prioriterad fråga för företag idag. Dels för att säkerställa regelefterlevnad, men också för att hänga med i den snabba utvecklingen som sker. De mest framåtlutade bolagen har stenkoll på sin rapportering och förstår vikten av den. Men vad behöver egentligen finnas med i en hållbarhetsrapport? Vilken data ska du samla in och använda? 

Trots att frågan om hållbarhet är hetare än någonsin just nu så är det fortfarande många bolag som kämpar med sin hållbarhetsredovisning. De har inte tillräckligt bra koll på syfte och innehåll. Många förstår vikten av att redovisa på ett tydligt och korrekt sätt, men hållbarhet är ett komplext område att sätta sig in i för de allra flesta.

 

Nya lagkrav är dock på väg vilket påverkar alla företag, stora som små. Även om den nya lagstiftningen till en början riktar in sig mot de största bolagen så kommer alla bolag att påverkas på ett eller annat sätt. Därför är det hög tid att se till att din hållbarhetsrapportering har rätt innehåll redan idag.

Hållbarhetsrapportens tre grundläggande områden

Vi har tidigare gått igenom vad en hållbarhetsrapport är och vad den ska innehålla i stora drag. Det viktigaste är att din hållbarhetsrapport enligt lag ska ha med följande delar: 

 

 • Miljö (energiförbrukning, vatten, utsläpp, resor etc.) 
 • Sociala aspekter (exempelvis jämställdhetsfrågor, lön eller arbetsvillkor) 
 • Mänskliga rättigheter 
 • Motverkande av korruption 

 

Förutom ovanstående lagstadgade delar så behöver ni visa i er rapportering hur ni arbetar med cirkulära modeller i er verksamhet. Du ska visa data och presentera hur ni arbetar med att säkerställa att det finns en ekonomisk säkerhet och långsiktighet i verksamheten samt att ni tittar på eller redan infört mer cirkulära affärsmodeller. 

 

Låt oss nu gå in på vilken data du behöver för att rapportera korrekt.

Vilken data behöver du få fram i din hållbarhetsrapport

För att din hållbarhetsrapport ska bli korrekt och följa alla lagkrav är det viktigt att du får fram rätt data och kan presentera den på ett korrekt och begripligt sätt. För att göra det så enkelt som möjligt att komma igång med hållbarhetsredovisningen så kan du följa den här checklistan i jakten på hållbarhets-datan: 

 

 • Ditt företag måste redogöra för hållbarhetsrisker inom verksamheten, till exempel affärsförbindelser och produkter eller tjänster. Ni behöver även redovisa hur ni hanterar dessa risker.
   
 • Ni behöver beskriva er affärsmodell och hur den förhåller sig till hållbarhetsaspekter och säkerhet. Vilken hållbarhetspåverkan uppstår genom ert sätt att driva era affärer på? På vilket sätt hanterar ni säkerhetsrisker? Här ska det finnas en balans mellan ekonomisk tillväxt och ett hållbart och ansvarstagande företagande. Några exempel på innehåll att ta med är hur ni jobbar med penningtvättslagen, det vill säga vilka processer har ni på plats för att säkerställa regelefterlevnad. Beskriv även vilka processer som finns för att säkerställa regelefterlevnad gällande affärer med kunder eller leverantörer i så kallade ”riskländer”. 
   
 • Ni behöver redovisa hur ni jobbar mer cirkulärt. Kan ni redogöra för hur ni redan bytt eller planerar att byta affärsmodell inom vissa områden för att bidra till en mer cirkulär ekonomi?  Några exempel på områden där ni kan identifiera och införa mer cirkulära modeller är inköp av material, förbrukning samt kunderbjudanden som bidrar till cirkularitet. 
   
 • Ni behöver redovisa hur ni styr ert hållbarhetsarbete genom till exempel policys, mål och resultatindikatorer. Om ni inte följer någon policy behöver ni förklara och motivera detta.
   
 • För att klimatredovisningen ska bli fullständig behöver ni redovisa resor, utsläpp, energiförbrukning, risker och möjligheter.
   
 • För alla områden som bedöms vara väsentliga för företaget behöver ni även rapportera årets utfall. Utfall kan presenteras i siffror eller i mer kvalitativa aspekter.
 • För att den sociala redovisningen ska bli komplett behöver ni redovisa interna såväl som externa aspekter. Social redovisning vilar på två grundläggande delar. Den ena delen fokuserar på interna aspekter så som personal, lön, jämställdhet och diskriminering. Här är exempel på data att ta fram en lönekartläggning samt processer för ert arbete kring jämställdhet och diskriminering. Den andra delen har ett externt fokus. Här behöver ni exempelvis redovisa processer för leverantörer samt hur ni säkerställer att mänskliga rättigheter inte bryts, hur ni arbetar med anti-korruption och så vidare. 
   
 • Inkludera hållbarhetscertifieringar, exempelvis Svanen, ISO-certifieringar, IT-certifieringar samt säkerhets- och hälsocertifieringar.
   
 • Inkludera hänvisningar till och förklaringar av de belopp ni tar upp i årsredovisningen.
   
 • Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av rapporten, behöver ni ange vilka dessa är.  

 

Här är några exempel på frågor nu borde ställa er för att säkerställa hållbarhetsrapportens kvalité. Frågorna kommer från svenskhandel.se: 

 

 • Täcker rapporten in alla fyra rapporteringsområden? (miljö, social, mänskliga rättigheter, korruption) 
 • Har vi med en beskrivning av väsentliga risker? 
 • Har vi inkluderat centrala resultatindikatorer? 
 • Om hållbarhetsrapporten upprättas separat, finns det en hänvisning i årsredovisningen till rapporten? 
 • Täcks alla bolag i koncernen av rapporten? 
 • Behövs en separat rapport för moderbolaget? 

Så kommer du igång

Hållbarhetsredovisning är viktigare än någonsin. Men var börjar du egentligen som företagare? Vår hållbarhetsexpert Mattias Weerasooriya och vår VD Pontus Björnsson har gått igenom grunderna under ett webinar.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?