Att mäta hållbarhet — taxonomin förklarad

2 min läsning • 30 mars 2022 • Hållbarhet

 

För två år sedan lyckades de nå en politisk överenskommelse om ett konkret verktyg i arbetet med att göra EU klimatneutralt. Delar av EU:s taxonomi är redan aktivt, men det är efter årsskiftet det verkligen kommer märkas. Det kommer ge ringar på vattnet längs med hela investeringskedjan och kravet på större företag att redovisa sin verksamhet förväntas att spilla över på mindre företag.

Bakgrunden till taxanomi

Som ett steg på vägen mot klimatneutralitet år 2050 har EU har valt att satsa på ett gemensamt klassificeringssystem för hållbarhet kallat taxonomy, eller taxonomi på svenska. Det översätter EU:s klimat- och miljömål i ett antal kriterier som krävs för att en ekonomisk aktivitet ska klassas som miljömässigt hållbar. På så vis kan investerare identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Hur detta skulle gå till, vilka branscher det skulle innefatta och hur det ska redovisas har varit en svårt nöt att knäcka.

 

Konsensus nåddes tillslut och med gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas hållbara är tanken att taxonomin ska styra investeringar till den gröna sektorn. För två år sedan klubbades förslaget igenom och nu börjar vi närma oss startdatumet 1 januari 2023. Det är uppbyggt kring sex mål.

De sex målen

1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Tidslinje

2018. Arbetet inleds. Taxonomin är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, som antogs av kommissionen 2018. I handlingsplanen beskrivs taxonomin som en av de viktigaste och mest brådskande åtgärderna för att främja flödet av kapital till hållbara sektorer i behov av finansiering. Sverige har från början varit ett av de mest pådrivande länderna.

 

12 juli 2020. Taxonomiförordningen träder i kraft. En ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin.

 

21 april 2021. EU fattar beslut om en klimatlag som stakar ut vägen för hur Europa ska nå klimatneutralitet till 2050. Samma dag nås en politisk överenskommelse och ett skarpt förslag om första delen av taxonomin presenteras.

 

4 juni 2021. Kommissionen antar en första ”delegerad akt” med granskningskriterier för de två klimatrelaterade målen i taxonomin. Rådet och Europaparlamentet hade 6 månader på sig att granska akten.

 

1 januari 2022. Sverige förespråkade att rådet skulle invända, främst på grund av klassificering av hållbart skogsbruk, men fann inte tillräckligt stöd. Den delegerade akten trädde därmed i kraft och började tillämpas den 1 januari 2022.

 

Våren 2022. Kommissionen väntas under våren presentera ett utkast till en ”delegerad akt” med granskningskriterier för taxonomins fyra övriga mål.

 

1 januari 2023. Taxonomiförordningen ska börja tillämpas fullt ut.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?